Aleksandra Auleytner

Partner, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka

Czytaj więcej

Szef Praktyki IP&TMT w DZP. Specjalizuje się w problematyce praw na dobrach niematerialnych. Jest specjalistką w zakresie prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, a także prawa nowych technologii oraz e-commerce.
Doradza, w szczególności, spółkom z branży technologicznej, głównie w zakresie umów wdrożeniowych i utrzymaniowych (w tym również dotyczących systemów SAP) oraz innych umów typowych dla sektora IT, agencjom reklamowym, stacjom telewizyjnym, producentom żywności i odzieży, spółkom prowadzącym sklepy internetowe.
Uczestniczyła w projektach związanych z budową infrastruktury sieci szerokopasmowych. Aleksandra doradzała także w postępowaniach związanych z wprowadzaniem na obszar celny towarów naruszających prawa własności intelektualnej.


Jakub Adamski

Jakub Adamski

Ekspert w zespole Transport i Infrastruktura, Dział Doradztwa Transakcyjnego EY

Czytaj więcej

Specjalizuje się w doradztwie biznesowym, finansowym i transakcyjnym dla prywatnych i publicznych klientów z wielu sektorów, w tym przede wszystkim sektora transportu i infrastruktury. Posiada również doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, opracowania strategii, polityki transportowej, pozyskania finansowania ze źródeł komercyjnych, Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz UE.Swoją wiedzą wspiera klientów działających między innymi w sektorze kolejowym. Doradzał większości podmiotów Grupy PKP, prywatnym operatorom intermodalnym w projektach dotyczących zarówno infrastruktury, jak i taboru kolejowego. Zaangażowany w strategiczne projekty realizowane na zlecenie Rządu RP oraz Komisji Europejskiej dotyczące sektora kolejowego, lotniczego oraz żeglugi śródlądowej.


Arnold-Bresch

Arnold Bresch

Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe SA, Dyrektor ds. realizacji inwestycji

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Poznańskiej na kierunku drogi kolejowe. Doświadczenie zawodowe obejmuje zarówno przygotowanie, jak i realizację zadań inwestycyjnych. Z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi S.A. związany od 2003 roku. Od 2016 roku w Zarządzie Spółki na stanowisku Członka Zarządu, Dyrektora ds. realizacji inwestycji.


Andrzej Czapczuk

Andrzej Czapczuk

V-ce Prezes oraz Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD SA

Czytaj więcej

Od ponad piętnastu lat nieprzerwanie związany z Politechniką Warszawską, gdzie ukończył studia magisterskie, a następnie studia doktoranckie. Jest wykładowcą akademickim i coachem dla kadry inżynierskiej, posiada bardzo bogaty dorobek naukowy poparty licznymi publikacjami i doświadczeniem zawodowym. Stanowisko V-ce Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Generalnego F.B.I. TASBUD International Group pełni od ponad dziesięciu lat. W tym czasie wprowadził przedsiębiorstwo na rynki światowe: europejski, afrykański i azjatycki. Dzięki realizacji skutecznej strategii biznesowej, wielokrotnym misjom gospodarczym i dogłębnym zbadaniu rynku szwedzkiego, w 2018 r. F.B.I. TASBUD S.A. zintensyfikowała swoją aktywną działalność na rynku skandynawskim i realizuje tam prestiżowe inwestycje, co zostało uwieńczone przejęciem spółki prawa szwedzkiego, która należy aktualnie do F.B.I. TASBUD International Group. Dr inż. Andrzej Czapczuk jest członkiem wielu organizacji branżowych oraz zdobywcą prestiżowych nagród. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski przez Prezydenta RP, Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych, Certyfikatem Rodzinna Firma Roku. Otrzymał również tytuł „Przyjazny Nauce” nadany przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Certyfikat Kreator Budownictwa Roku 2018, Certyfikat Osobowość Branży 2018 oraz Nagrodę Wiktoria – Znak Jakości Przedsiębiorców. Na co dzień łączy świat nauki z biznesem poprzez prężne działanie w Pionie Naukowo-Badawczym, skutkujące licznymi publikacjami, wystąpieniami podczas konferencji, sympozjów i kongresów zarówno krajowych jak i zagranicznych.


Robert Dębecki

Robert Dębecki

Dyrektor biura gwarancji, KUKE SA

Czytaj więcej

Na rynku gwarancji ubezpieczeniowych od ponad 20 lat. Swoje życie zawodowe związał przede wszystkim z dwiema firmami WARTĄ i PZU. W PZU przez ostatnie 7 lat był Dyrektorem ds. Ryzyka Ubezpieczeń Finansowych. Od października 2017 r. Dyrektor Biura Gwarancji w KUKE S.A


Robert Dębecki

Leszek Drogosz

Dyrektor Biura Infrastruktury, Urząd m.st. Warszawy

Czytaj więcej

Leszek Drogosz zajmuje się realizacją zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców Warszawy w energię elektryczną, ciepło, gaz, wodę oraz odbiór ścieków, jak również zagadnieniami dotyczącymi ochrony klimatu. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami. Zaangażowany w realizację projektów z kilku dużych i średnich programów UE, w tym z Funduszu Spójności, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem miast. Doświadczony w długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, reprezentuje Warszawę w EUROCITIES, C40 Large Cities Climate Leadership Group, ICLEI, pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami oraz za „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla m.st. Warszawy”. Jeden z pomysłodawców oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy.


Robert Dębecki

Marta Dziewulska

Dyrektor Działu Obsługi Inwestycji i Zamówień Publicznych, DSK Kancelaria

Czytaj więcej

Radca prawny posiadający bogate doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji przetargowych, nadzorze nad realizacją inwestycji (w tym realizowanych w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC) oraz sądowym i pozasądowym dochodzeniu roszczeń. Jej aktywność zawodowa koncentruje się na obsłudze zamawiających, wykonawców, a także inżynierów – konsultantów.
Pełniła funkcję eksperta w komisjach przetargowych dla zamówień o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, bezpieczeństwa żeglugi morskiej oraz w ramach projektów infrastrukturalnych.


Patryk Figiel

Patryk Figiel

 

Czytaj więcej

Patryk Figiel, radca prawny, counsel kierujący Praktyką Projects warszawskiego biura Linklaters o ugruntowanej pozycji na rynku infrastruktury oraz energii odnawialnej w Polsce. Posiada 18-letnie doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej projektów i transakcji w sektorze energetycznym oraz infrastrukturalnym. Doradza w sprawach związanych z koncesjami na budowę i eksploatację autostrad płatnych w Polsce, w tym w zakresie aspektów regulacyjnych, środowiskowych i finansowych. Doradza również we wszystkich aspektach prawnych związanych z inwestowaniem oraz budową i finansowaniem odnawialnych źródeł energii.


Przemysław Janiszewski

Przemysław Janiszewski

Wiceprezes Zarządu, Polimex-Mostostal SA

Czytaj więcej

Pan Przemysław Janiszewski jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył również studia Master of Business Administration na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, a także International Institute for Management Development w Szwajcarii. Pan Janiszewski jest managerem z wieloletnim stażem w kraju i za granicą w branży budowlanej. Przed powołaniem w skład Zarządu Polimex-Mostostal zajmował kluczowe stanowiska managerskie w Skanska S.A. z sukcesem prowadząc i nadzorując strategiczne projekty spółki w Polsce i za granicą.Ostatnio zajmował stanowisko Dyrektora Rejonu Kolejowego w Skanska S.A. i zajmował się rozwojem nowego obszaru działalności spółki na terenie Słowacji i Polski.


Michał-Kanabrodzki

Michał Kanabrodzki

Prezes Zarządu Profen i Członek Zarządu Trescon

Czytaj więcej

Absolwent wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Ekspert w zakresie efektywności energetycznej oraz HVAC z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu i zarządzaniu. W toku kariery zawodowej był głównym projektantem systemów mechanicznych w budynkach biurowych (projekty typu shell & core oraz fit-out), kompleksach szkolnych, mieszkalnych i innych. Od 2011 roku prowadzi własny biznes.


Eugeniusz Koda

Prof. Eugeniusz Koda

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 

Czytaj więcej

Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska SGGW. Kierownik i wykonawca w kilkunastu projektach badawczych krajowych i międzynarodowych oraz kilkuset projektów i opracowań projektowych i ekspertyz z zakresu geotechniki. Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy MOIIB. Rzeczoznawca budowlany PIIB i NOT. Autor i współautor ponad 200 publikacji, w tym ponad 30 prac w bazie Web of Science.


Dariusz Kostniak

Dariusz Kostaniak

Członek Zarządu ds. Inwestycji, Metro Warszawskie

Czytaj więcej

Dariusz Kostaniak jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera Budownictwa Lądowego, specjalność: Technologia i Organizacja Budownictwa.Pracę zawodową rozpoczął w Hydrobudowie – 6 S.A. a następnie zdobywał doświadczenie zawodowe wykonując obowiązki związane z nadzorem procesów inwestycyjnych zgodnie z wykształceniem i uprawnieniami budowlanymi.
Posiada duże doświadczenie inżynierskie i menadżerskie w zakresie przygotowania i realizacji dużych projektów infrastrukturalnych i kubaturowych. Z Metrem Warszawskim Sp. z o. o związany od 2003 roku, gdzie jako Kierownik Kontraktu sprawował nadzór nad budową stacji metra „Plac Wilsona”, „Marymont”, „Młociny” wraz z węzłem komunikacyjnym „Młociny” oraz budową II linii metra w Warszawie na odcinku od „Ronda Daszyńskiego” do stacji „Dworzec Wileński”.Od 2011 roku pełni funkcję Członka Zarządu ds. Inwestycji Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Na tym stanowisku odpowiedzialny jest min. za przygotowanie procesu inwestycyjnego, jego realizację oraz rozbudowę II metra w Warszawie.Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń zawodowych z zakresu min. aktualnie obowiązujących przepisów Prawa Budowlanego Unii Europejskiej, Ochrony Środowiska oraz seminariów organizowanych przez Główny Instytut Górnictwa, a także Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDiR) na temat min. zarządzania i nadzoru nad przedsięwzięciami inwestycyjnymi zgodnymi ze standardami międzynarodowymi.


Grzegorz_Kwieciński

Grzegorz Kwieciński

Dyrektor Biura Ryzyka Ubezpieczeniowego, KUKE SA

Czytaj więcej

Od 1996r związany z branżą ubezpieczenia należności i gwarancji ubezpieczeniowych. Po 13 latach spędzonych w KUKE w pionie ryzyka ubezpieczeniowego i kolejnych 10ciu w Euler Hermes i PZU w pionach gwarancji i ryzyka, z powrotem w KUKE żeby wiedzą i doświadczeniem wspierać polskich przedsiębiorców w obszarze ryzyka kredytowego i gwarancji.


Łukasz Marcinikiewicz

Łukasz Marcinkiewicz

Dyrektor Generalny, LH Engineering

Czytaj więcej

Absolwent Politechniki Poznańskiej na wydziale Budownictwa, specjalizacja Budowa i Eksploatacja Autostrad. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu i wykonawstwie skomplikowanych projektów infrastrukturalnych – m.in. w projekcie budowy autostrady A2 między Strykowem i Warszawą, S5 obwodnicy Rawicza, DK16 Borki Wielkie – Mrągowo, S7 Płońsk – Czosnów, S2 Południowa Obwodnica Warszawy.


dr inż. Andrzej Massel

Zastępca Dyrektora ds. Studiów i Projektów Badawczych, Instytut Kolejnictwa

 

Czytaj więcej

Urodzony w 1965 roku, w 1989 r. ukończył Wydział Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej, a w 1997 roku uzyskał na tym Wydziale doktorat. Specjalista w zakresie dróg kolejowych oraz eksploatacji kolei.W latach 2005-2010 zastępca Dyrektora Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa (obecnie Instytut Kolejnictwa) d/s Studiów i Projektów Badawczych. W 2005 roku kierował zespołem opracowującym wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań – Łódź – Warszawa.W latach 2007-2008 był kierownikiem zespołu opracowującego Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do roku 2030.
W okresie 2010-2013 podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury (od 2011 roku w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej).Od 2014 roku ponownie zastępca Dyrektora Instytutu Kolejnictwa.


artur-met

Artur Met

Dyrektor pionu APAInnovative, APA Group

 

Czytaj więcej

Kieruje procesem tworzenia systemu automatyki budynkowej Vision BMS. Absolwent automatyki i robotyki na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Od ponad 10 lat związany z branżą inteligentnych budynków.


nowak

Hubert Nowak

Prezes, Urząd Zamówień Publicznych

 

Czytaj więcej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiów podyplomowych prowadzonych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, studiów MBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów menadżerskich MPA prowadzonych przez IESE Business School – University of Navarra i KSAP.W praktyce zawodowej specjalizujący się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego i handlowego oraz pozyskiwania i wydatkowania środków unijnych.Z dużym doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych jako kontroler, audytor, ekspert prowadzący postępowania o zamówienia publiczne oraz reprezentujący strony przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami m.in. w zakresie sporów związanych z realizacją umów o zamówienia publiczne. Reprezentujący także beneficjentów środków UE w sprawach korekt przed WSA.Wykładowca akademicki, prelegent na wielu konferencjach i seminariach, autor zamkniętych szkoleń z zakresu zamówień publicznych. Współautor publikacji dotyczących zamówień publicznych.


Jarosław-Oniszczuk

Jarosław Oniszczuk

Członek Zarządu, PKP Intercity SA

 

Czytaj więcej

 

stylinski

Jan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Czytaj więcej

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.


Średniawa

Paweł Średniawa

Wiceprezes Zarządu, PBDI SA

Czytaj więcej

Wiceprezes PBDI SA, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ukończył także studia MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ze spółką PBDI SA jest związany od początku jej istnienia, czyli od 2010 roku. Jako Dyrektor ds. Finansów aktywnie uczestniczył w rozwoju i sukcesach firmy. Brał także udział w procesie integracji i przekształcania PRD i Rembet Plus w obecną Spółkę. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe zdobywał pracując dla BZWBK oraz Fortis Bank.


bartosz_tokarski

Bartosz Tokarski

Manager ds. Obsługi Klientów Strategicznych, EIB SA

Czytaj więcej

Bartosz Tokarski jest absolwentem Zarzadzania Finansami na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ponadto ukończył studia podyplomowe MBA na Akademii Leona Koźmińskiego. Ekspert z zakresu gwarancji ubezpieczeniowych. Odpowiedzialny za obsługę Klientów Strategicznych EIB.


Wacławczyk

Jerzy Wacławczyk

Dyrektor Finansowy Dyrekcji Autostrad i Dużych Projektów, Strabag

Czytaj więcej

Od 2006 roku dyrektor finansowy dyrekcji w STRABAG Sp. z o.o. odpowiedzialny za realizację dużych projektów i budowę autostrad w Polsce. Ukończył Akademię Handlu Zagranicznego w Monachium jako Industriekaufmann. Swoją karierę w Grupie STRABAG rozpoczął w 1999 r. Odpowiadał wówczas za stronę finansową projektów w budownictwie kubaturowym oraz infrastruktury drogowej.


Wacławczyk

Kamil Wilde

Wiceprezes, Urząd Transportu Kolejowego

Czytaj więcej

Kamil Wilde absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 r. związany z Departamentem Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu. W 2012 r. został zastępcą dyrektora departamentu. Zajmował się legislacją krajową i europejską dotyczącą sektora kolejowego, opracowywaniem projektów aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Prowadził sprawy związane z techniką kolejową i bezpieczeństwem na kolei. Opracowywał program wieloletni w zakresie utrzymania infrastruktury kolejowej. Sprawował nadzór właścicielski nad spółkami Grupy PKP oraz nadzór nad Instytutem Kolejnictwa.Wieloletni Członek Rady ds. Certyfikacji Instytutu Kolejnictwa, Komisji Trójstronnej ds. Kolejnictwa oraz Podzespołu ds. bezpieczeństwa na kolei, a także Polskiego Towarzystwa Logistyki.4 września 2017 r. został powołany na stanowisko Wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Prezesa UTK.


Tomasz_Żuchowski

Tomasz Żuchowski

p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Czytaj więcej

Absolwent budownictwa i gospodarki przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz studiów podyplomowych z informatyki i efektywności energetycznej w budownictwie. Od 2015 r. Podsekretarz Stanu a od listopada 2017 do marca 2018 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa oraz Pełnomocnik Rządu ds. budowy mieszkań w zakresie Krajowego Zasobu Nieruchomości oraz ds. Rządowego Programu Rozwoju Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach. W latach 2012-2015 Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, późniejszym Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Jest wykładowcą akademickim z tematyki szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego oraz funduszy UE z perspektywy finansowej 2014-2020. Od sierpnia 2018 r. jest pełniącym obowiązki Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.