Grzegorz Czul Grzegorz Czul

Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Fluor S.A.

Grzegorz Czul jest odpowiedzialny za funkcjonowanie biura Fluora w Gliwicach. Posiada ponad 29 – letnie doświadczenie w projektowaniu i zarządzaniu projektami, dotyczącymi głównie instalacji przeróbki węglowodorów, petrochemicznych, rafineryjnych, uzdatniania wody i chemicznych. Grzegorz zdobył swoje doświadczenie pracując dla Fluora najpierw jako inżynier ds. orurowania, analizy naprężeń powołując przy tym zespół ds. analizy naprężeń w Gliwicach, a następnie jako inżynier wiodący ds. orurowania. W roku 2002 przeszedł do Działu Zarządzania Projektami, w którym zarządzał różnymi przedsięwzięciami krajowymi i międzynarodowymi. W roku 2010 został powołany na stanowisko Dyrektora Operacyjnego ds. Projektów a w roku 2012 objął w stanowisko Dyrektora Generalnego.


florjańczykProf. Zbigniew Florjańczyk

Profesor dr hab. inż. Kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska

Prof. Zbigniew Florjańczyk urodził się 31 stycznia 1948 roku. Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W tej placówce uzyskał stopnie naukowe doktora (1974) i dr hab. (1984), pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91) oraz Dziekana (1996-2002).

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds.etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych nadano mu w roku 1993, a 5 lat później został powołany na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracował także jako zaproszony profesor w University of Guelph , odbył staże naukowe w University of Massachusetss i w University of London , wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie akademickich i przemysłowych ośrodków w USA, Niemczech, Francji i Włoch. Wypromował 20 doktorów i 75 magistrów inżynierów. W roku 2011 uzyskał tytuł DrHC Politechniki Rzeszowskiej.

Profesor Florjańczyk jest obecnie przewodniczącym Sekcji Nauk matematycznych,Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Rad Naukowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Instytutu Chemii i Technik Jądrowych. Jest też członkiem Rad Naukowych ICHO PAN , CBMiM PAN , Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Instytutu Biomareiałów i Włókien Chemicznych. W poprzednich latach był między innymi przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Polimerów, Komitecie Naukowym NATO oraz wiceprzewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSW.

Zainteresowania Naukowe

Głównym obiektem jego badań naukowych jest chemia i technologia polimerów, technologia organiczna oraz kataliza. W swym dorobku ma ponad 160 publikacji, 1 podręcznik akademicki, 5 opracowań monograficznych, 54 przyznanych patentów. W badaniach o charakterze aplikacyjnym współpracował głównie z Dębicką Fabryką Farb i Lakierów, Zakładami Basel Orlen i Zakładami Chemicznymi Boryszew , gdzie kierowany przez niego zespół wdrożył 3 duże technologie i dokonał szeregu udoskonaleń w stosowanych recepturach i metodach pomiarowych. Zespół wykonał również szereg kompleksowych opracowań dla kontrahentów zagranicznych takich jak koncerny Varta, Rhodia czy firma Scientific Design Company.

Badania podstawowe jego zespołu koncentrują się obecnie na układach polimerowych o wysokiej przewodności jonowej wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach litowych, wodorowych i metanolowych ogniwach paliwowych oraz urządzeniach elektrochromowych, nanomateriałach hybrydowych wykorzystywanych jako środki wzmacniające i uniepalniające w kompozytach polimerowych oraz biodegradowalnych syntetycznych poliestrach dla potrzeb medycyny i rolnictwa. Część tych badań jest realizowana w ramach projektów europejskich w ramach konsorcjum międzynarodowego, a część w ramach projektów rozwojowych we współpracy z CBPiW PAN, CBMiM PAN, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych w Toruniu i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych.[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERAAndreas Golombek

Prezes Zarządu Air Liquide Global E&C Solutions Poland S.A. w latach 2006-2015.

Andreas Golombek, mgr inż. elektroenergetyk, urodził się w Bytomiu i od 1971 r. mieszka w Niemczech. Od 1982 roku pracował w działach Sales & Marketing w branży napędów elektrycznych w Niemczech.

Następnie od 1986 pracował w AEG jako menedżer ds. eksportu w branży napędów elektrycznych oraz budowy instalacji dla krajów Europy Środkowej, Francji i Ameryki Południowej. Po przejęciu AEG w 1996 roku przez Cegelec / Alstom był odpowiedzialny za stworzenie struktur sprzedaży oraz utworzenie spółek zagranicznych w Europie Środkowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2002-2005 Prezes Cegelec w Polsce, odpowiedzialny za utworzenie nowej spółki zajmującej się budową instalacji elektrycznych. Od 2006 Prezes Zarządu Lurgi S.A. Po przejęciu Lurgi przez Air Liquide odpowiedzialny za integrację Lurgi z nowym koncernem, utworzenie globalnego działu zakupów i rozbudowę spółek w Rosji i na Ukrainie.[/toggle]


jurczakProf. Janusz Jurczak

Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.


karpinskiWłodzimierz Karpiński

Minister Skarbu Państwa w latach 2013-2015 Wiceminister Administracji i Cyfryzacji w latach 2011-2013 Poseł na Sejm V, VI i VII kadencji.

Urodził się 16 listopada 1961 roku w Puławach na Lubelszczyźnie. Ukończył studia na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Warszawskiej, później także studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej, z zakresu zarządzania i prawa Unii Europejskiej. Od sierpnia 2011 roku sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W listopadzie 2011 r. powołany na sekretarza stanu nowo utworzonego resortu Administracji i Cyfryzacji. Minister Skarbu Państwa w II rządzie Donalda Tuska, następnie w rządzie Ewy Kopacz. Były Wiceprezydent Puław i radny tego Miasta. Społecznik, samorządowiec, polityk i przedsiębiorca. Członek zarządu Zakładów Azotowych “Puławy” S.A, które za jego kadencji z powodzeniem debiutowały na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.


profesor (1)Prof. Jacek Kijeński

Prezes, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem.

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.[/toggle]


michal.kleiber_120x180Prof. Michał Kleiber

Przewodniczący Kapituły, Prezes Polskiej Akademii Nauk 2007 – 2015

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.

[toggle title=”Czytaj więcej ” on=”0″]

Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.

W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]


profesor (1)Jarosław Michniuk

Prezes Zarządu Selena FM SA

Ścieżka kariery Prezesa Zarządu SELENA FM S.A. w wielu momentach krzyżuje aktywność biznesową z dokonaniami badawczo-rozwojowymi. Jarosław Michniuk jest laureatem wielu nagród ze względu na osobiste osiągnięcia, jak i wkład BASF w wydarzenia branżowe w Polsce i Europie.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

1982, absolwent Inżynierii Mechanicznej na Politechnice Warszawskiej;

1982-1984, Inżynier ds. Procesu w Polskich Nagraniach; stworzył tam nowe metody i normy technologiczne w produkcji płyt gramofonowych;

1985-1989, pracownik naukowy i technolog w Instytucie Technologii Elektronowych; pracował nad rozwojem technologii VLSI w Polsce;

1988-1989, główny technolog Zakładów Elektronicznych Układów Specjalizowanych, jednym z pierwszych prywatnych przedsiębiorstw wysokiej technologii w Polsce;

1990, przedstawiciel handlowy firmy Plaskon z grupy Rohm and Haas w Europie Środkowo-Wschodniej;

1991, rozpoczęcie współpracy z koncernem BASF; ścieżka kariery od pozycji przedstawiciela handlowego, Menedżera Produktu, a następnie Dyrektora i Członka Zarządu BASF Polska odpowiedzialnego za sprzedaż tworzyw sztucznych BASF i Basell w Polsce;

2001-2004, BASF, stanowisko Regionalnego Dyrektora Sprzedaży tworzyw styrenowych w Europie Środkowo-Wschodniej;

2004-2008, BASF, stanowisko Dyrektora Marketingu w Europie (Niemcy), następnie: p.o. Group Vice President w Ameryce Północnej (Meksyk); odpowiedzialny za marketing i sprzedaż, zaopatrzenie, produkcję i wsparcie techniczne w zakresie polimerów styrenowych;

2008-2011, BASF, stanowisko Senior Vice President ds. tworzyw styrenowych w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie; kierownictwo projektu wydzielenia biznesu Styrenics z grupy BASF, przygotowując firmę do niezależnej działalności w ramach firmy Styrolution,, joint venture z firmą Ineos;

2011, SELENA FM S.A., Prezes Zarządu
Łącząc działalność biznesową z inżynierską Jarosław Michniuk angażował się w funkcjonowanie licznych stowarzyszeń zrzeszających liderów i ekspertów branży tworzyw sztucznych. Prezes Zarządu SELENA FM S.A. otrzymał wiele wyróżnień i nagród za swoją dotychczasową działalność zawodową.
[/toggle]


orlowski_120x180Prof. Witold Orłowski

Główny Doradca Ekonomiczny PwC, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, główny doradca ekonomiczny PwC Polska, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


jerzy_polaczekJerzy Polaczek

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Z-ca Redaktora Naczelnego “Przemysłu Chemicznego”

Jerzy Polaczek (rocznik 1938) uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie technologii chemicznej (polimery) na Politechnice Wrocławskiej (1961) oraz stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej na Uniwersytecie Warszawskim (1970).

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Był pracownikiem naukowo-badawczym. W 2004 r. przeszedł na emeryturę z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie (surowce węglopochodne, surowce odnawialne, recykling odpadów). Od 2001 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny” (zastępca redaktora naczelnego).[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Executive Club

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management.

Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej


slowinskiWojciech Słowiński

Partner PwC w Polsce

Wojciech Słowiński kieruje działalnością Grupy naftowo-gazowej i chemicznej PwC w Polsce i jest jednym z liderów zespołu PwC Oil&Gas w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego.

Specjalizuje się w doradztwie finansowym i strategicznym, studiach wykonalności, a także w transakcjach fuzji i przejęć oraz ofertach publicznych i zarządzaniu złożonymi projektami prywatyzacyjnymi, restrukturyzacyjnymi i konsolidacyjnymi.

Doradzał kluczowym podmiotom z branży naftowej, gazowej i chemicznej.


zielinskiDr Tomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej Horsens w Danii, uzyskał również tytuł Master of Business Administration na University of Illinois.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze. Do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, szefował departamentowi inwestycji technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007).

Następnie w latach 2007-2008 był partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. projektów strategicznych w departamencie doradztwa biznesowego (2008-2009). Od 2009, powraca do branży chemicznej, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 ponownie pracuje dla Grupy ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełni obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil.

Od 2011 pełni również funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa w organizacji Fertilizers Europe Association z siedzibą w Belgii. Obecnie od czerwca 2013 kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

[/toggle]