PAIH-pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu  inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu.
Wspierając przedsiębiorców, Agencja pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych oraz prawnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, w opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.
Agencja realizuje programy dedykowane ekspansji na rynki perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran. Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.
Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dostępne są na stronie: www.paih.gov.pl


pige-logo

POLSKA IZBA GOSPODARCZA ELEKTROTECHNIKI/ PIGE / jest organizacją samorządu gospodarczego i reprezentuje przemysł, instytuty badawcze, laboratoria, dostawców materiałów, maszyn i technologii dla przemysłu elektrycznego. Nasza Izba skupia ponad 80 firm członkowskich. Reprezentujemy następujące sektory przemysłu elektrotechnicznego:
produkcja kabli; produkcja urządzeń i narzędzi dla elektryków; producenci silników elektrycznych i transformatorów; produkcja rur i korytek kablowych; produkcja instalacji odgromowych; producenci opraw i źródeł światła; produkcja maszyn elektrycznych.


PIM

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szerokorozumianej branży motoryzacyjnej, w tym stowarzyszenia, małe i duże firmy takie jak producenci części zamiennych i podzespołów (sektor motoryzacyjny), autoryzowanych dystrybutorów samochodów, centra serwisowe, organizacje eksperckie, firmy certyfikujące, takie jak PZMOT, Dekra itp. Liczba firm związanych z Polską Izbą Motoryzacji wynosi 475.

Działalność Izby finansowana jest głównie ze składek członkowskich i projektów przewidzianych w Statucie. Zyski z działalności statutowej są przeznaczane na działania edukacyjne i integracyjne oraz na promowanie innowacyjnych projektów.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Zadaniem Izby jest rozpowszechnianie wiedzy wśród firm działających w wyżej wymienionych sektorach przemysłu motoryzacyjnego. Od 2004 r. Polska Izba Motoryzacji we współpracy ze Szkołą Główną Handlową organizuje studia podyplomowe, a od początku jej powstania liczne spotkania branżowe, szkolenia i konferencje, w tym AutoEvent, czyli największą coroczną konferencję dla przemysłu motoryzacyjnego.

[/toggle]


PIMOT

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT został powołany w 1972 r. jako centralna jednostka stanowiąca zaplecze naukowo-badawcze dla motoryzacji. Obecnie PIMOT jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i środków smarowych.
Misją Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom (głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii) silnego wsparcia naukowo-badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz realizuje prace na rzecz sektora obronności w ramach akredytacji przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Zaplecze badawcze Instytutu stanowią akredytowane, unikatowe w skali kraju, specjalistyczne i stale unowocześniane Laboratoria badawcze. Pracownicy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji są autorami licznych publikacji naukowych, patentów i wzorów użytkowych, a także referatów i wystąpień prezentowanych podczas seminariów i konferencji. Prowadzone w PIMOT prace są ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce i mają istotne znaczenie dla rozwoju i poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu.

[/toggle]