bolkowskaProf. dr Zofia Bolkowska

Ekspert, Polska Izba Konstrukcji Stalowych

Wieloletni pracownik instytutów naukowych polskich (Instytut Organizacji i Zarządzania Budownictwa, Instytut Gospodarki Materiałowej), instytutów zagranicznych (Institut National d ‘ Étude et de Recherche du Bâtiment “INERBA” w Algerii) oraz szkół wyższych. Promotor kilkudziesięciu prac magisterskich i dyplomowych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Autorka ponad 300 prac naukowo – badawczych, publikacji i monografii (książki, artykuły, skrypty) o następującej tematyce: funkcjonowanie rynku budowlanego i wybranych segmentów rynku przemysłu przetwórczego (m.in hutnictwo, przemysł materiałów budowlanych, przemysł drzewny), porównania międzynarodowe, polityka inwestycyjna i budowlana. Realizacja (autorka) programów finansowanych przez Komitet Badań Naukowych; m.in GRANTy przyznane w wyniku konkursu otwartego. Autorka wielu ekspertyz i analiz marketingowych zamawianych przez firmy polskie i zagraniczne, w tym również w wyniku wygranych konkursów. Publikacje artykułów i komentarzy gospodarczych w różnych czasopismach. Autorka publikowanych rankingów branżowych (m.in rankingi producentów konstrukcji stalowych).

[/toggle]


krzysztofcelinskiKrzysztof Celiński

Dyrektor Oddziału CH2M HILL (Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce)

Krzysztof Celiński jest absolwentem Wydziału Transportu na Politechnice Warszawskiej na specjalności Kolejowe Systemy Sygnalizacyjne. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego w sektorze infrastruktury transportowej, we współpracy z organami regulacyjnymi w Polsce i Europie związanymi z sektorem kolejowym.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 1992r. na stanowiskach menedżerskich i wyższego szczebla w spółkach PKP, Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej i Metrze Warszawskim. Posiada certyfikaty szkoleniowe Japońskiej Agencji Współpracy Międzynarodowej oraz Ministerstwa Transportu USA. Obecnie sprawuje funkcję Dyrektora Oddziału CH2M HILL (Halcrow Group Sp. z o.o. Oddział w Polsce), Dyrektora Pionu Transportu w Polsce i członka Rady Nadzorczej ZPBUI.

[/toggle]


korzeniewskiArkadiusz Korzeniewski

Partner, adwokat, CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Spółka Komandytowa

Arkadiusz Korzeniewski posiada ponad 16 lat doświadczenia w reprezentowaniu klientów przed polskimi sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi. Reprezentuje również klientów jak również przed polskimi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Doradza klientom z wielu branż w tym sektora infrastrukturalnego, budowlanego, energetycznego, IT, farmaceutycznego, bankowego i ubezpieczeniowego. Posiada również wieloletnie doświadczenie w doradztwie w sprawach spornych dotyczących największych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Większość sporów, które prowadził mec. Korzeniewski wynikało z umów udzielonych w trybie Prawa Zamówień Publicznych, wiele z nich obejmowało kwestie zabezpieczenia wykonania kontraktu w postaci gwarancji bankowej. Mec. Korzeniewski doradza również w licznych postępowaniach dotyczących inwestycji budowlanych prowadzonych według Ogólnych Warunków FIDIC.

[/toggle]


latawiecTomasz Latawiec

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców

Absolwent Politechniki Warszawskiej Wydział Inżynierii Lądowej. Wiceprezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Ekspert i Rozjemca z listy SIDiR. Arbiter Sądu Arbitrażowego przy SIDiR. Członek Zespołu d/s Tłumaczeń i Opracowań Warunków Kontraktowych FIDIC, Kolegium Redakcyjnego Biuletynu Informacyjnego SIDiR „Konsultant”, Zespołu Redakcyjnego „Wydawnictwa Inżynieria”.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Powoływany do Komisji Rozjemstwa w Sporach i Zespołów Orzekających przy Sądach Arbitrażowych. Autor licznych artykułów z dziedziny prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, WK FIDIC oraz felietonów środowiskowych. Autor SIWZ dla projektów POIiŚ zarówno na roboty budowlane jak i na usługi Inżyniera oraz z zakresu gospodarki odpadami. Audytor w zakresie analiz i realizacji umów o zamówienia publiczne na roboty budowlanych i usługi. Doradca i Konsultant z zakresu prawa zamówień publicznych i Warunków Kontraktowych FIDIC dla Zamawiających – Jednostek Realizujących Projekt oraz Wykonawców z sektora infrastruktury, ochrony środowiska i gospodarki opadami. Doświadczenia zawodowe przy realizacji kontraktów realizowanych w oparciu o Warunki Kontraktowe FIDIC. Propagator stosowania WK FIDIC w ich niezmienionej formie zgodnej z pierwotnym „duchem” FIDIC.

[/toggle]


michalowski_120x180 Marek Michałowski

Przewodniczący Rady Klubu Executive Club, Przewodniczący Rady Nadzorczej Budimex SA.

Marek Michałowski jest absolwentem Wydziału Finansów i Statystyki Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa) w Warszawie. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta. Pracę zawodową rozpoczął w Budimeksie w 1978 r. Od roku 1990 członek Zarządu Budimeksu SA i dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od kwietnia do listopada 1998 roku prezes Zarządu Dromeksu SA. Od listopada 1998 r. do września 2009 r. dyrektor generalny, prezes Zarządu Budimeksu SA. Od października 2009 r. do końca sierpnia 2010 r. dyrektor generalny Ferrovial Agroman SA na Europę Środkowo – Wschodnią. Aktualnie Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa. Członek Rady Głównej Business Centre Club – BCC. Prezes Polskiego Związku Golfa.

[/toggle]


zbigniew.rynasiewicz (1)Zbigniew Rynasiewicz

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, pełnomocnik rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Poseł na Sejm VII kadencji. Członek i współzałożyciel wielu stowarzyszeń i organizacji pozarządowych.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Od 28 listopada 2013 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Zarządzania Infrastrukturą Drogową.

Członek Rady Nadzorczej Banku Gospodarstwa Krajowego. Od 19 czerwca 2013 r. do 27 listopada 2013 r. pełnił funkcję Sekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Urodzony 4 października 1963 r. w Grodzisku Dolnym (woj. podkarpackie). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (kierunek: historia) oraz podyplomowego Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Regionalnego na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1997 r. poseł na Sejm (III, V, VI i VII kadencji). Przewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury oraz członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W latach 2002 – 2005 Starosta Leżajski.

[/toggle]


stylinskiJan Styliński

Prezes Zarządu, Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Jan Styliński pełni funkcję Prezesa Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, zrzeszającego firmy reprezentujące około 70% potencjału wykonawczego w Polsce. Jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspólnikiem w kancelarii adwokacko-radcowskiej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Specjalizuje się w zagadnieniach procesu inwestycyjnego i rynku budowlanego, w tym w szczególności w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji, pozyskiwaniu finansowania i postępowaniach przetargowych. Jest autorem licznych publikacji poświęconych tematyce inwestycyjnej, a także wykładowcą na wielu konferencjach i szkoleniach.

[/toggle]


wernerProf. zw. dr hab. arch. Witold A. Werner

Po ukończeniu studiów na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej przez około 20 lat zajmował się projektowaniem. Jego zrealizowane autorskie projekty obejmują głównie zakłady przemysłowe (m.in. 5 kompletnych fabryk mebli), lecz także budynki mieszkalne i biurowe.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Po uzyskaniu doktoratu skoncentrował się na pracy dydaktycznej oraz naukowej, poczynając od Instytutu „ORGBUD”, przekształconego następnie w Instytut Gospodarki Mieszkaniowej, a od 10 lat w Instytut Rozwoju Miast. W 1995 roku otrzymał akt nadania tytułu naukowego profesora nauk technicznych. Wypromował 5 doktorów i ponad 100 inżynierów architektów.

Równolegle z pracą uczelnianą i instytutową od 20 lat prowadzi własną działalność pod firmą DORADZTWO INWESTYCYJNE, specjalizującą się w ocenie i interpretacji wpływu projektowanych inwestycji na otaczają zabudowę w odniesieniu do przepisów i wymogów przestrzennych oraz techniczno-budowlanych. Przewodniczy Kapitule Certyfikatu Dewelopera.

Jest autorem ponad 300 publikacji w tym 11 książkowych oraz kilkuset ekspertyz architektoniczno-budowlanych, opinii i recenzji naukowych. Jest rzeczoznawcą budowlanym w specjalności architektonicznej obejmującej projektowanie, rzeczoznawcą majątkowym wpisanym na listę ZBP, z certyfikatem Recognised European Valuer.

[/toggle]


zmijanStanisław Żmijan

Przewodniczący Sejmowej Komisji Infrastruktury

Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Lubelskiej. Przez całe życie związany z branżą drogową. Pracę zaczynał jako laborant w Rejonie Budowy Dróg w Lublinie. W 1984 rozpoczął pracę jako zastępca dyrektora Rejonu Dróg Publicznych we Włodawie. Od 1989 związany z Miedzyrzecem Podlaskim, gdzie został Dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jako dyrektor Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego Międzyrzec Podlaski odpowiadał za jego przekształcenie w spółkę akcyjną i modernizację. Dzięki tym zmianom przedsiębiorstwo stało się jednym z najważniejszych pracodawców w Międzyrzecu Podlaskim i całym powiecie bialskim. Stanisław Żmijan jest również członkiem wielu organizacji branżowych. Zasiadał we władzach Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątowkowych.

Stanisław Żmijan angażuje się również w działalność społeczną i polityczną. Zasiadał w Radzie Miasta Międzyrzec Podlaski i Sejmiku Województwa Lubelskiego. W roku 2001 został wybrany do Sejmu z okręgu chełmskiego. W Sejmie zajmuje się sprawami infrastruktury oraz rozwoju obszarów wiejskich. Od roku 2013 pełni funkcję Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. Autor tzw. specustawy drogowej i lotniskowej, które okazały się kluczowe przy wydawaniu środków unijnych na infrastrukturę w latach 2007-2013

[/toggle]