fot. Dariusz Iwanskiwww.iwanski.com.pld.iwanski@interia.pl+48 601 362 305Rafał Baniak

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa

Rafał Baniak (ur. 12 lutego 1976 roku). Ukończył studia na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W latach 2002–2003 pełnił funkcję doradcy ministra pracy i polityki społecznej.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W okresie 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera.Od 14 maja 2004 roku do 17 listopada 2005 roku zajmował stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W okresie tym pełnił m. in. funkcję współprzewodniczącego Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Był także członkiem Komitetu Europejskiego Rady Ministrów. Nadzorował pracę departamentów: pożytku publicznego, współpracy międzynarodowej, koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym oraz wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego.

W 2006 roku został dyrektorem departamentu dialogu społecznego i stosunków pracy w Polskiej Konfederacji Pracodawców Polskich Lewiatan, a następnie doradcą prezydenta i zastępcą dyrektora generalnego w Konfederacji Pracodawców Polskich, pełniąc m. in. obowiązki sekretarza Trójstronnej Komisji ds. Społeczno – Gospodarczych. Członek Fundacji Dublińskiej

17 grudnia 2007 roku objął stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki. Przewodniczący międzyresortowych zespołów ds. inwestycji zagranicznych, ds. partnerstwa publiczno – prywatnego, przewodniczący komitetu ds. umów offsetowych. W tym okresie reprezentował rząd m. in. w Komisji Trójstronnej ds. Społeczno – Gospodarczych oraz Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Współprzewodniczący trójstronnych zespołów branżowych ds. społecznych warunków restrukturyzacji hutnictwa, ds. branży chemicznej, ds. przemysłu lekkiego, członek zespołu ds. ochrony zdrowia. W tym okresie pełnił również role zastępcy przewodniczącego Rady Promocji Polski. Nadzorował pracę departamentów: instrumentów wsparcia, funduszy europejskich, wdrażania programów operacyjnych, kontroli eksportu, offsetu, spraw obronnych oraz Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i Agencji Rezerw Materiałowych. Członek Rady Polskiej Organizacji Turystycznej.

Interesuje się polityką gospodarczą, restrukturyzacją przedsiębiorstw, rozwojem organizacji pozarządowych, społeczną odpowiedzialnością biznesu (CSR) oraz ekonomią społeczną.

Od 1 grudnia 2011 roku Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.[/toggle]


florianczukZbigniew Floriańczyk

Profesor dr hab. inż. Kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska

Zbigniew Florjańczyk urodził się 31 stycznia 1948 roku. Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W tej placówce uzyskał stopnie naukowe doktora (1974) i dr hab. (1984), pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91) oraz Dziekana (1996-2002).

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Obecnie jest Kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds.etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora.

Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych nadano mu w roku 1993, a 5 lat później został powołany na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracował także jako zaproszony profesor w University of Guelph , odbył staże naukowe w University of Massachusetss i w University of London , wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie akademickich i przemysłowych ośrodków w USA, Niemczech, Francji i Włoch. Wypromował 20 doktorów i 75 magistrów inżynierów. W roku 2011 uzyskał tytuł DrHC Politechniki Rzeszowskiej.

Profesor Florjańczyk jest obecnie przewodniczącym Sekcji Nauk matematycznych,Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Rad Naukowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Instytutu Chemii i Technik Jądrowych. Jest też członkiem Rad Naukowych ICHO PAN , CBMiM PAN , Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Instytutu Biomareiałów i Włókien Chemicznych. W poprzednich latach był między innymi przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Polimerów, Komitecie Naukowym NATO oraz wiceprzewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSW.

Zainteresowania Naukowe

Głównym obiektem jego badań naukowych jest chemia i technologia polimerów, technologia organiczna oraz kataliza. W swym dorobku ma ponad 160 publikacji, 1 podręcznik akademicki, 5 opracowań monograficznych, 54 przyznanych patentów. W badaniach o charakterze aplikacyjnym współpracował głównie z Dębicką Fabryką Farb i Lakierów, Zakładami Basel Orlen i Zakładami Chemicznymi Boryszew , gdzie kierowany przez niego zespół wdrożył 3 duże technologie i dokonał szeregu udoskonaleń w stosowanych recepturach i metodach pomiarowych. Zespół wykonał również szereg kompleksowych opracowań dla kontrahentów zagranicznych takich jak koncerny Varta, Rhodia czy firma Scientific Design Company.

Badania podstawowe jego zespołu koncentrują się obecnie na układach polimerowych o wysokiej przewodności jonowej wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach litowych, wodorowych i metanolowych ogniwach paliwowych oraz urządzeniach elektrochromowych, nanomateriałach hybrydowych wykorzystywanych jako środki wzmacniające i uniepalniające w kompozytach polimerowych oraz biodegradowalnych syntetycznych poliestrach dla potrzeb medycyny i rolnictwa. Część tych badań jest realizowana w ramach projektów europejskich w ramach konsorcjum międzynarodowego, a część w ramach projektów rozwojowych we współpracy z CBPiW PAN, CBMiM PAN, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych w Toruniu i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych.[/toggle]


jurczakJanusz Jurczak

Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polska Akademia Nauk

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.


majchrzak_120x180pxJerzy Majchrzak

Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki

Ukończył z wyróżnieniem w 1973 r. studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na wydziale chemicznym, specjalność inżynieria chemiczna, ponadto studia podyplomowe z zakresu transferu technologii na Politechnice Warszawskiej.Przez 25 lat pracował w Instytucie Ciężkiej Syntezy Chemicznej „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu.
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 1998-2001 był prezydentem miasta Kędzierzyna-Koźla. W latach 2002-2005 był prezesem zarządu ZAK SA w Kędzierzynie-Koźlu. W latach 2006-2012 był dyrektorem w Polskiej Izbie Przemysłu Chemicznego. Obecnie jest dyrektorem Departamentu Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki.

[/toggle]


ewamEwa Mańkiewicz-Cudny

Prezes Naczelnej Organizacji Technicznej

Absolwentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W 2008 r. wybrana przez Radę Krajową po raz pierwszy, a ponownie w 2012 r., na prezesa Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, największej technicznej organizacji pozarządowej, reprezentującej 39 stowarzyszeń naukowo-technicznych, zrzeszających ok. 110 tys. inżynierów i techników.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Ewa Mańkiewicz-Cudny jest członkiem-założycielem Towarzystwa Kultury Technicznej, będącego od 1996 r. członkiem Federacji SNT NOT. Od 1999 r. pełni funkcję prezesa tego Towarzystwa.
Od 1990 r. jest redaktor naczelną czasopisma „Przegląd Techniczny”, najstarszego, wydawanego od 1866 r., polskiego pisma społeczno-technicznego.
Jest autorką ponad 200 publikacji dotyczących popularyzacji nauki i techniki a także publicystycznych na tematy współczesnej nauki i przemysłu.
Wiele energii i działań skierowała na podniesienie prestiżu zawodu inżynierskiego. Jest inicjatorką i organizatorką niezwykle prestiżowego w środowisku technicznym plebiscytu o tytuł Złotego Inżyniera. W 2013 r. przeprowadzono 19 edycję tego plebiscytu.
Ewa Mańkiewicz-Cudny była Przewodniczącą XXIV Kongresu Techników Polskich (2011 r.). Jest inicjatorem i współorganizatorem Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich. I Zjazd odbył się w 2010 r., a w czerwcu 2013 r. odbył się pod patronatem Prezydenta RP II taki Zjazd, którego była współprzewodniczącą.
Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz wieloma odznaczeniami państwowymi, resortowymi i stowarzyszeniowymi za popularyzację nauki i techniki oraz promowanie techniki i jej twórców.

[/toggle]


jerzy_polaczekJerzy Polaczek

Honorowy Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Z-ca Redaktora Naczelnego “Przemysłu Chemicznego”

Jerzy Polaczek (rocznik 1938) uzyskał stopień magistra inżyniera w zakresie technologii chemicznej (polimery) na Politechnice Wrocławskiej (1961) oraz stopień doktora nauk chemicznych w zakresie chemii fizycznej na Uniwersytecie Warszawskim (1970).

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Był pracownikiem naukowo-badawczym. W 2004 r. przeszedł na emeryturę z Instytutu Chemii Przemysłowej w Warszawie (surowce węglopochodne, surowce odnawialne, recykling odpadów). Od 2001 r. jest członkiem komitetu redakcyjnego miesięcznika „Przemysł Chemiczny” (zastępca redaktora naczelnego).[/toggle]


brBeata Radomska

Prezes Executive Club

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management.

Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej[/toggle]


slowinskiWojciech Słowiński

Partner PwC w Polsce

Wojciech Słowiński kieruje działalnością Grupy naftowo-gazowej i chemicznej PwC w Polsce i jest jednym z liderów zespołu PwC Oil&Gas w Europie Środkowo-Wschodniej. Posiada ponad 18-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa biznesowego.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]Specjalizuje się w doradztwie finansowym i strategicznym, studiach wykonalności, a także w transakcjach fuzji i przejęć oraz ofertach publicznych i zarządzaniu złożonymi projektami prywatyzacyjnymi, restrukturyzacyjnymi i konsolidacyjnymi. Doradzał kluczowym podmiotom z branży naftowej, gazowej i chemicznej.[/toggle]


janusz_wisniewskiJanusz Wiśniewski

Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza

Absolwent Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Łódzkiego, stypendysta Princeton University – The Graduate School, uczestnik licznych kursów menedżerskich, m.in. Stanford University Graduate School of Business i University of Chicago Graduate School.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 1990- 2009 był kolejno wiceprezesem zarządu i dyrektorem handlowym Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach, wiceprezesem, a następnie prezesem zarządu Zakładów Azotowych w Kędzierzynie -Koźlu SA, wiceprezesem zarządu oraz p.o. prezesa zarządu PKN Orlen SA, partnerem Ernst &Young Polska, Business Advisory (oil, gas, chemicals), wiceprezesem zarządu DGA SA.
W latach 2004-08 prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.
Obecnie prowadzi własną firmę doradczą Janusz Wiśniewski Business Solutions, jest prezesem Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej, członkiem World Petroleum Council i The Oil Council.[/toggle]


zielinskiTomasz Zieliński

Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Absolwent Technologii Chemicznej na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku, Politechniki Warszawskiej oraz Wyższej Szkoły Inżynierskiej Horsens w Danii, uzyskał również tytuł Master of Business Administration na University of Illinois.

 

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

W latach 2004-2006 pracował w PKN ORLEN SA, zajmując stanowiska kierownicze. Do roku 2009 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa biznesowego. W tym czasie pełnił również funkcję dyrektora zarządzającego Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych, szefował departamentowi inwestycji technologicznych w AKJ Capital SA (2006-2007).

Następnie w latach 2007-2008 był partnerem w Instytucie Studiów Energetycznych. Karierę kontynuował w spółce DGA SA jako Dyrektor ds. projektów strategicznych w departamencie doradztwa biznesowego (2008-2009). Od 2009, powraca do branży chemicznej, jako wiceprezes zarządu, dyrektor ds. strategii i rozwoju w Zakładach Chemicznych „Police” SA. W latach 2010-2013 ponownie pracuje dla Grupy ORLEN, gdzie w spółce Anwil SA pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora ds. strategii i działalności operacyjnej. Na przełomie 2012-2013, pełni obowiązki prezesa zarządu spółki Chemeko, należącej do Grupy Anwil.

Od 2011 pełni również funkcję członka zarządu oraz wiceprezesa w organizacji Fertilizers Europe Association z siedzibą w Belgii. Obecnie od czerwca 2013 kieruje pracami Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

[/toggle]