Abramowicz
[hgroup]

Prof. Witold Abramowicz

Kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Witold Abramowicz jest profesorem zwyczajnym ekonomii, doktorem habilitowanym ma-tematyki i inżynierem. Kieruje Katedrą Informatyki Ekonomicznej Uniwersytetu Ekono-micznego w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe związane są z data science, systemami informacyjnymi zarządzania oraz systemami wyszukiwawczymi. Jest inicjatorem SmartBrain – Smart and Big Data Research and Innovation Center. Kieruje studiami doktorancki DaS-BA – Data Science for Business and Administration oraz SAP Next-Gen Chapter – Data Science. Pracował przez kilkanaście lat na czołowych uczelniach szwajcarskich i niemieckich. Jest autorem, współautorem i redaktorem 48 książek; ponad 300 recenzowanych publikacji. Kierował i uczestniczył w kilkudziesięciu projektach badawczych UE, a także finansowa-nych ze środków przemysłu oraz polskich organizacji wspierających badania i innowacje. Jest członkiem rad naukowych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych (m.in. Business & Information Systems Engineering, AIS Transactions on Enterprise Systems, Jo-urnal of Service Science, Management, Engineering and Technology, Enterprise Modelling and Information Systems Architectures – An International Journal), kierował 30 międzyna-rodowymi konferencjami naukowymi oraz uczestniczył w ponad 430 komitetach programo-wych innych konferencji na całym świecie. Był promotorem dwudziestu trzech doktoratów. Recenzował profesury i doktoraty w Australii, Austrii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Nowej Zelandii, Polsce i Szwajcarii. Jest vice prezesem Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej. Członek m.in. Gesellschaft für Informatik, Association for Computing Ma-chinery, IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers. Ma także doświadczenie w pracy w zagranicznych firmach doradczych oraz polskim i zagranicznym przemyśle, m.in. ja-ko prezes zarządu, przewodniczący i członek rad nadzorczych.

[/toggle]


Boczkowska
[hgroup]

Krystyna Boczkowska

Prezes Zarządu, Robert Bosch

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Krystyna Boczkowska, prezes spółki Robert Bosch i reprezentantka Grupy Bosch w Polsce. Od 25 lat współtworzy sukces firmy Bosch w naszym kraju. Działa m.in. w Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz w Kongresie Kobiet. Należy do najbardziej wpływowych kobiet w Polsce, nagradzana tytułami Kobieta Roku czy osoby zasłużonej dla rozwoju rynku motoryzacyjnego. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej PW oraz MBA Executive Studies in Finance.

[/toggle]


florjańczyk
[hgroup]

Prof. Zbigniew Florjańczyk

Kierownik Katedry Chemii i Technologii Polimerów, Politechnika Warszawska

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Prof. Zbigniew Florjańczyk urodził się 31 stycznia 1948 roku. Studia wyższe ukończył w roku 1970 na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej. W tej placówce uzyskał stopnie naukowe doktora (1974) i dr hab. (1984), pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Technologii Tworzyw Sztucznych (1987-91) oraz Dziekana (1996-2002).Obecnie jest Kierownikiem Katedry Chemii i Technologii Polimerów. Jest członkiem Senatu PW, przewodniczącym senackiej komisji ds.etyki zawodowej oraz zespołu strategicznego Rektora.

Tytuł naukowy profesora nauk chemicznych nadano mu w roku 1993, a 5 lat później został powołany na stanowisku profesora zwyczajnego. Pracował także jako zaproszony profesor w University of Guelph , odbył staże naukowe w University of Massachusetss i w University of London , wielokrotnie wygłaszał wykłady na zaproszenie akademickich i przemysłowych ośrodków w USA, Niemczech, Francji i Włoch. Wypromował 20 doktorów i 75 magistrów inżynierów. W roku 2011 uzyskał tytuł DrHC Politechniki Rzeszowskiej.Profesor Florjańczyk jest obecnie przewodniczącym Sekcji Nauk matematycznych,Fizycznych, Chemicznych i Nauk o Ziemi Centralnej Komisji ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych oraz Rad Naukowych Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN i Instytutu Chemii i Technik Jądrowych. Jest też członkiem Rad Naukowych ICHO PAN , CBMiM PAN , Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników oraz Instytutu Biomareiałów i Włókien Chemicznych. W poprzednich latach był między innymi przedstawicielem Polski w Europejskiej Federacji Polimerów, Komitecie Naukowym NATO oraz wiceprzewodniczącym Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki przy MNiSW.Głównym obiektem jego badań naukowych jest chemia i technologia polimerów, technologia organiczna oraz kataliza. W swym dorobku ma ponad 160 publikacji, 1 podręcznik akademicki, 5 opracowań monograficznych, 54 przyznanych patentów. W badaniach o charakterze aplikacyjnym współpracował głównie z Dębicką Fabryką Farb i Lakierów, Zakładami Basel Orlen i Zakładami Chemicznymi Boryszew , gdzie kierowany przez niego zespół wdrożył 3 duże technologie i dokonał szeregu udoskonaleń w stosowanych recepturach i metodach pomiarowych. Zespół wykonał również szereg kompleksowych opracowań dla kontrahentów zagranicznych takich jak koncerny Varta, Rhodia czy firma Scientific Design Company.

Badania podstawowe jego zespołu koncentrują się obecnie na układach polimerowych o wysokiej przewodności jonowej wykorzystywanych jako stałe elektrolity w ogniwach litowych, wodorowych i metanolowych ogniwach paliwowych oraz urządzeniach elektrochromowych, nanomateriałach hybrydowych wykorzystywanych jako środki wzmacniające i uniepalniające w kompozytach polimerowych oraz biodegradowalnych syntetycznych poliestrach dla potrzeb medycyny i rolnictwa. Część tych badań jest realizowana w ramach projektów europejskich w ramach konsorcjum międzynarodowego, a część w ramach projektów rozwojowych we współpracy z CBPiW PAN, CBMiM PAN, Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych w Toruniu i Instytutem Biopolimerów i Włókien Chemicznych.

[/toggle]


OLYMPUS DIGITAL CAMERA
[hgroup]

Andreas Golombek

Dyrektor Generalny, go&management GmbH

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Andreas Golombek, mgr inż. elektroenergetyk, urodził się w Bytomiu i od 1971 r. mieszka w Niemczech. Od 1982 roku pracował w działach Sales & Marketing w branży napędów elektrycznych w Niemczech.Następnie od 1986 pracował w AEG jako menedżer ds. eksportu w branży napędów elektrycznych oraz budowy instalacji dla krajów Europy Środkowej, Francji i Ameryki Południowej. Po przejęciu AEG w 1996 roku przez Cegelec / Alstom był odpowiedzialny za stworzenie struktur sprzedaży oraz utworzenie spółek zagranicznych w Europie Środkowej.W latach 2002-2005 Prezes Cegelec w Polsce, odpowiedzialny za utworzenie nowej spółki zajmującej się budową instalacji elektrycznych. Od 2006 Prezes Zarządu Lurgi S.A. Po przejęciu Lurgi przez Air Liquide odpowiedzialny za integrację Lurgi z nowym koncernem, utworzenie globalnego działu zakupów i rozbudowę spółek w Rosji i na Ukrainie.

[/toggle]


jurczak
[hgroup]

Prof. Janusz Jurczak

Wydział Chemii Uniwersytet Warszawski, Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Janusz Jurczak jest profesorem zwyczajnym Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Wydziału Chemii UW. Zajmuje się badaniami w dziedzinie chemii organicznej i supramolekularnej. Jest członkiem rzeczywistym PAN, członkiem zwyczajnym TNW.

[/toggle]


profesor (1)
[hgroup]

Prof. Jacek Kijeński

Prezes Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Wybitny specjalista w dziedzinie chemii i technologii chemicznej w zakresie kierunków i strategii rozwoju przemysłu chemicznego, katalizy, przemysłowej syntezy organicznej i recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych.Prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński. Profesor zwyczajny Politechniki Warszawskiej, profesor Instytutu Chemii Przemysłowej. Prezes SITPChem od 2002 r. Członek Prezydium Komitetu Chemii PAN, Ekspert NCN i NCBiR, Koordynator Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych, Ekspert Panelu Głównego Foresight Polska 2020. 200 publikacji, 40 patentów, kilkanaście projektów procesowych. Konsultant sektora wielkiej syntezy chemicznej.

[/toggle]

 


michal.kleiber_120x180
[hgroup]

Prof. Michał Kleiber

Wiceprezes Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk, Prezydent ECCOMAS

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Jest specjalistą w zakresie zastosowań nowoczesnych technik komputerowych w badaniach naukowych, technice i medycynie. Zajmuje się także problematyką prorozwojowej polityki państwa, a w szczególności strategią rozwoju edukacji, nauki i innowacyjności gospodarki. Jest autorem bądź współautorem ponad 240 prac naukowych oraz 7 książek opublikowanych w wydawnictwach o światowej renomie.Jest członkiem rad redakcyjnych kilkunastu międzynarodowych czasopism naukowych, w tym redaktorem naczelnym prestiżowego czasopisma o światowym obiegu “Archives of Computational Methods in Engineering” (Springer). Jest laureatem licznych nagród, w tym najbardziej prestiżowej krajowej nagrody naukowej przyznawanej przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej oraz Medalem Królestwa Belgii za osiągnięcia innowacyjne. Posiada wysokie odznaczenia państwowe przyznane przez Prezydenta Francji i Cesarza Japonii. Jest doktorem honoris causa uczelni w Lublinie, Krakowie, Warszawie, Bydgoszczy, Gliwicach, Darmstadt (RFN), Mons (Belgia) oraz Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie. Został także wybrany członkiem Austriackiej Akademii Nauk, Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu oraz Akademii Europejskiej w Londynie. Jest członkiem Rady Programowej organizacji „Science and Technology for Society Forum” w Kioto, Japonia. Przez wiele lat wykładał na uniwersytetach w RFN, USA i Japonii.W latach 1995 – 2001 prof. Kleiber był dyrektorem Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, w latach 1998 – 2001 reprezentował Polskę w Radzie Gubernatorów Centrum Badawczego UE oraz był polskim delegatem do Komitetu Sterującego “Zrównoważony wzrost” w ramach V Programu Ramowego UE. W latach 2001 – 2005 był ministrem nauki i informatyzacji, przewodniczącym Komitetu Badań Naukowych oraz przewodniczącym Rządowego Komitetu ds. Umów Offsetowych. W roku 2005 prof. Kleiber został wybrany członkiem Europejskiej Rady Nauki oraz prezesem European Materials Forum. W latach 2006 – 2010 pełnił funkcję Społecznego Doradcy Prezydenta RP ds. edukacji i badań.

[/toggle]

 


Andrzej-Kolasa
[hgroup]

Prof.Andrzej Kolasa

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji, Politechnika Warszawska

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Profesor Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji gdzie pełni od 2012 roku również funkcję dziekana. W latach 2002-2016 profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, którą kierował przez dziesięć lat pełniąc funkcję rektora.Urodził się w 1948 roku w Lublinie. Studia ukończył na Wydziale Mechanicznym Technologicznym (obecnie Inżynierii Produkcji) Politechniki Warszawskiej uzyskując w 1973 roku dyplom magistra inżyniera, a potem kolejno stopnie: doktora nauk technicznych w 1981 roku i doktora habilitowanego w 1991 roku. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w lutym 2015 roku. Wykształcił wielu inżynierów i magistrów inżynierów, wypromował ośmiu doktorów. Poza Politechniką Warszawską i PWSZ Ciechanowie wykładał lub prowadził badania naukowe na kilku uczelniach europejskich oraz w Japonii, Chinach i Tanzanii.Prof. A. Kolasa jest autorem ponad stu sześćdziesięciu prac opublikowanych w kraju i zagranicą, wielu ekspertyz i projektów oraz ponad czterdziestu wdrożeń przemysłowych z zakresu spawalnictwa. Jest członkiem rad naukowych oraz kilku towarzystw naukowych i rad programowych czasopism naukowo-technicznych w kraju i zagranicą. Posiada dyplom Europejskiego Inżyniera Spawalnika EWE.      Oprócz pracy zawodowej aktywnie uczestniczy w pracach organizacji działających na rzecz rozwoju gospodarczego regionu i kraju.Za całokształt pracy został odznaczony m. in. Brązowym i Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Srebrną i Złotą Odznaką Honorową SIMP, Odznaką im. Henryka Mierzejewskiego, Medalem im. inż. Stanisława Olszewskiego przyznawanym za wybitne osiągnięcia dla rozwoju spawalnictwa w Polsce, Honorową Odznaką „Zasłużony dla Mazowsza” oraz honorowymi tytułami zasłużony dla miast Ciechanowa i Mławy.

[/toggle]


Iain Maxwell
[hgroup]

Iain Maxwell

Dyrektor Zarządzający, Canon Polska

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Związany z Canon EMEA od 1983 roku. W trakcie swojej kariery menedżerskiej zajmował wiele wysokich stanowisk w obszarze Services and Support w Europie i RPA, a w ostatnim czasie był szefem działu Services & Support w Canon UK i Irlandii. Wielokrotnie zaangażowany w programy transformacji biznesu.

[/toggle]


Krzysztof Michalik
[hgroup]

Prof. Krzysztof Michalik

Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji, Wydział Informatyki i Komunikacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Kierownik Zakładu Sztucznej Inteligencji na Wydziale Informatyki i Komunikacji UE w Katowicach. Specjalizuje się w zakresie sztucznej inteligencji, zwłaszcza systemach ekspertowych, sztucznych sieciach neuronowych i niektórych logikach nieklasycznych. Założył pierwszą w Polsce firmę typu high-tec, specjalizującą się zastosowaniami sztucznej inteligencji w praktyce (około 400 wdrożeń w praktyce). Jest autorem wielu publikacji, w tym zagranicznych, a także na konferencjach międzynarodowych. Opracował pierwsze systemy hybrydowe z zakresu AI, w tym jedne z pierwszych w Europie. Zaangażowany jest również w popularyzowanie problematyki sztucznej inteligencji, w tym systemów ekspertowych.

[/toggle]


orlowski_120x180[hgroup]

Prof. Witold Orłowski

Rektor Akademii Finansów i Biznesu VISTULA, Główny Doradca Ekonomiczny PwC Polska

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie.

[/toggle]


artur-pollak[hgroup]

Artur Pollak

Prezes Zarządu, APA Group

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

ekspert w zakresie komputerowych systemów sterowania. Przewodził realizacji kilkunastu projektów związanych z automatyzacją skomplikowanych procesów technologicznych, tworząc fabryki określane mianem Industry 4.0 w Europie i Chinach, współpracując z takimi koncernami jak: VW, GM, Daimler oraz Siemens. Był konsultantem technicznym podczas budowy fabryki VW Poznań, gdzie odpowiadał za standaryzację i optymalizację procesu produkcyjnego. Obecnie pełni rolę Prezesa Zarządu APA Sp. z o.o. i APA Innovative Sp. z o.o, jest także Członkiem Rady Programowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej.

[/toggle]


br
[hgroup]

Beata Radomska

Prezes, Executive Club

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz i Skarbiec Asset Management Holding. Od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego, w szczególności jako Managing Partner w Cigno Consulting, która prowadzi działalność z zakresu selekcji i rekrutacji oraz doradztwa personalnego. Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej.

[/toggle]

 


tomasz.szapiro
[hgroup]

Prof. Tomasz Szapiro

Rektor Szkoły Głównej Handlowej w latach 2012-2016

[/hgroup]
[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Magister fizyki (Uniwersytet Warszawski), doktor matematyki (Polska Akademia Nauk), habilitacja i profesura z ekonomii (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie). Badania skoncentrowane na metodach analizy decyzji w ekonomii i zarządzaniu. Publikacje w Polsce i zagranicą – m.in. autor lub współautor sześciu książek, współ-redaktor naukowy rocznika Annals of Operations Research, ponad 100 artykułów i prac konferencyjnych zamieszczanych m.in. w Operations Research, IEEE Transactions on System Man and Cybernetics, European Journal of Operations Research. Aktywny udział w konferencjach naukowych w kraju i zagranicą (prezentacje, moderacja i przewodniczenie sesjom, organizacja). Wielokrotnie recenzent dla KBN i dla naukowych periodyków międzynarodowych. Współpraca naukowa – Belgia, Kanada, USA, Ukraina, Wielka Brytania. Profesor wizytujący w School of Business na Carleton University i w Department of Computer Science na University of Ottawa w Kanadzie. Piętnastu wypromowanych doktorów.

Przewodniczący Interdyscyplinarnego Zespołu MNISZW d.s Młodych naukowców, Przewodniczący Stypendialnej Kapituły „Polityki”. Nagrody za osiągnięcia organizacyjne, naukowe i w dydaktyce. Laureat subsydium “Mistrz” Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Dwukrotnie prestiżowa nagroda Canadian Executive MBA Program for Excellency in Teaching. Wyróżnienie słuchaczy w programie Polsko Amerykańśkiego program WEMBA.

[/toggle]

 

 


Roman_Szwed[hgroup]

Roman Szwed

Prezes Zarządu, Atende

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Absolwent Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (rok ukończenie 1976), na którym w 1980 r. obronił doktorat z fizyki eksperymentalnej, a w 1990 r. habilitował się z fizyki wysokich energii. Ma na swoim koncie znaczący dorobek naukowy, w tym kilkadziesiąt publikacji z zakresu fizyki jądrowej wysokich energii. Jest laureatem wielu nagród rektorskich oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej. Kierował Ośrodkiem Komputerowym Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i grantem, w ramach którego Polska została podłączona do Internetu. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży informatycznej. W latach 1991-2012 pracował w ATM, w tym od 1993 do 2012 r. na stanowisku Prezesa. Po wydzieleniu z ATM spółki ATM Systemy Informatyczne (obecnie Atende) objął funkcję Prezesa Zarządu w nowopowstałej firmie. W czasie swej kariery zawodowej Roman Szwed został nagrodzony licznymi wyróżnieniami i nagrodami, w tym Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Jest członkiem Rady Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Łączności.

[/toggle]


Wojciech-Znojek[hgroup]

Wojciech Znojek

Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny, SABUR Systemy Automatyki

[/hgroup] [toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Współzałożyciel firmy SABUR Sp. z o.o. Od ponad 25 lat związany jest z branżami IT oraz automatyki. W firmie odpowiedzialny jest za kontakty z partnerami zagranicznymi firmy, sprzedaż wprowadzonych z sukcesem na polski rynek ich produktów i rozwiązań oraz rozwój sieci dystrybucji. Ma wieloletnie i różnorodne doświadczenie we wdrażaniu systemów automatyki infrastrukturalnej, przemysłowej i budynkowej.
Przywiązuje dużą wagę do rzetelności w prowadzeniu biznesu, zasad zrównoważonego rozwoju, oraz działań pro pracowniczych.
Jest Członkiem Rady Przemysłowo-Programowej Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, działa w kilku organizacjach biznesowych.
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

[/toggle]