ministerstwo-inwestycji


PAIH-pl

Polska Agencja Inwestycji i Handlu działa na rzecz zwiększenia napływu  inwestycji do Polski, rozwoju polskich inwestycji zagranicznych oraz intensyfikacji polskiego eksportu.
Wspierając przedsiębiorców, Agencja pomaga w pokonywaniu procedur administracyjnych oraz prawnych dotyczących konkretnych przedsięwzięć, w opracowaniu rozwiązań prawnych, znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, wiarygodnych partnerów oraz dostawców.
Agencja realizuje programy dedykowane ekspansji na rynki perspektywiczne: Go China, Go Africa, Go Arctic, Go India, Go ASEAN oraz Go Iran. Polska Agencja Inwestycji i Handlu sukcesywnie rozwija sieć Zagranicznych Biur Handlowych Agencji (ZBH), których zadaniem jest wspieranie eksportu oraz inwestycji polskich przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych, jak również przyciąganie inwestorów do Polski.
Szczegółowe informacje na temat usług oferowanych przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu dostępne są na stronie: www.paih.gov.pl


PAIH-pl

Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie instytut badawczy o ponad 100-letniej tradycji – jest spadkobiercą Spółki METAN i Chemicznego Instytutu Badawczego, utworzonych w 1916 r. we Lwowie z inicjatywy profesora Ignacego Mościckiego. W zakres działalności Instytutu wchodzą badania naukowe, przemysłowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk chemicznych i technicznych; komercjalizacja i wdrażanie wyników prac badawczo-rozwojowych do praktyki przemysłowej oraz opracowywanie analiz i ekspertyz wraz ze świadczeniem usług doradztwa w zakresie chemii i technologii chemicznej. Strategiczne obszary działania to: nowoczesne materiały i kompozyty polimerowe, recykling i technologie zeroemisyjne, elektromobilność – wodorowe ogniwa paliwowe i elektrochemiczne źródła energii, technologie biomedyczne oraz chemia gospodarcza.


PAIH-pl

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od ponad 10 lat Centrum łączy świat nauki i biznesu, tworząc odpowiednie warunki do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Poprzez współfinansowanie procesów B+R wspiera rodzimych przedsiębiorców, istotnie zmniejszając ich ryzyko biznesowe towarzyszące wdrażaniu przełomowych projektów badawczych. Misją NCBR jest realizacja zadań służących społecznemu i gospodarczemu rozwojowi Polski oraz rozwiązywanie konkretnych cywilizacyjnych problemów jej mieszkańców. NCBR pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej w programach operacyjnych: Inteligentny Rozwój oraz Wiedza Edukacja Rozwój. Realizuje także szereg programów krajowych i międzynarodowych, a także projekty związane z bezpieczeństwem i obronnością państwa.
Z rocznym budżetem na prace B+R rzędu miliarda euro NCBR jest obecnie największym w kraju i regionie ośrodkiem wspierania rozwoju nauki i gospodarki.


PIM

Polska Izba Motoryzacji jest organizacją samorządu gospodarczego zarejestrowaną na podstawie Ustawy o izbach gospodarczych. Powstała w 1994 roku i skupia przedstawicieli szerokorozumianej branży motoryzacyjnej, w tym stowarzyszenia, małe i duże firmy takie jak producenci części zamiennych i podzespołów (sektor motoryzacyjny), autoryzowanych dystrybutorów samochodów, centra serwisowe, organizacje eksperckie, firmy certyfikujące, takie jak PZMOT, Dekra itp. Liczba firm związanych z Polską Izbą Motoryzacji wynosi 475.

Działalność Izby finansowana jest głównie ze składek członkowskich i projektów przewidzianych w Statucie. Zyski z działalności statutowej są przeznaczane na działania edukacyjne i integracyjne oraz na promowanie innowacyjnych projektów.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Zadaniem Izby jest rozpowszechnianie wiedzy wśród firm działających w wyżej wymienionych sektorach przemysłu motoryzacyjnego. Od 2004 r. Polska Izba Motoryzacji we współpracy ze Szkołą Główną Handlową organizuje studia podyplomowe, a od początku jej powstania liczne spotkania branżowe, szkolenia i konferencje, w tym AutoEvent, czyli największą coroczną konferencję dla przemysłu motoryzacyjnego.

[/toggle]


politechnika
SZKOŁA BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ jest liderem edukacji menedżerskiej w Polsce z ponad 25-letnią tradycją współpracy z prestiżowymi uczelniami założycielskimi: HEC Paris, London Business School oraz Norwegian School of Economics. Misją Szkoły jest kształcenie odpowiedzialnych liderów biznesu. W ramach naszych programów edukacyjnych menedżerowie otrzymują zestaw praktycznych umiejętności istotnych dla skutecznego zarządzania firmą i zespołami ludzkimi. Szczególny akcent położony jest na zrozumienie i adaptację technologii przyszłości.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]

Programy:

MBA EXECUTIVE MBA KATALYST to międzynarodowe studia podyplomowe realizowane w języku angielskim zaprojektowane z myślą o potrzebach wyższej i średniej kadry menedżerskiej. W ofercie zajęcia realizowane wspólnie z Salford University oraz BMI, szeroka gama zajęć w szkołach partnerskich oraz zagraniczne sesje wyjazdowe. Kładziemy nacisk na rozumienie nowych technologii w biznesie, indywidualny rozwój osobisty oraz innowacyjność i przedsiębiorczość. Program zajął 1 miejsce w opinii absolwentów oraz za cechy merytoryczne programu w rankingu MBA Perspektywy 2017.

MBA WCM roczne studia w języku polskim powstały w oparciu o międzynarodowy standard Kaizen -World Class Manufacturing. Celem studiów jest przekazanie praktycznej wiedzy o zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem produkcyjnym operującym na rynkach globalnych.

MBA Digital Transformation – roczne studia w języku polskim adresowane do osób zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technologii zarówno do podniesienia konkurencyjności własnej organizacji, jak i stworzenia nowego pomysłu na biznes.

MBA Finance & Technology – to roczne studia w języku polskim adresowane do osób sprawujących funkcje menedżerskie w obszarach finansowych, pragnące rozszerzyć swoje kompetencje o strategiczne zarządzanie finansami również z wykorzystaniem narzędzi technologicznych. Programy podyplomowe

Akademia Psychologii Przywództwa to unikalne roczne studium uwzględniające praktyczne zastosowanie różnych dziedzin psychologii w zarządzaniu i rozwoju własnym lidera. Dyrektorem programowym jest Jacek Santorski.

Total Design Management to roczne studia realizowane z Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. Program jest platformą łączącą świat designu i biznesu, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu strategii konkurowania poprzez skuteczne wykorzystywanie wzornictwa.

Postgraduate Studies in Accounting&Finance to roczne studia akredytowane przez ACCA z dwiema ścieżkami specjalizacyjnymi prowadzącymi do uzyskania międzynarodowych kwalifikacji ACCA.

Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego to semestralne studium przeznaczone dla osób pracujących lub mających zamiar podjąć pracę w sektorze farmaceutycznym oraz instytucjach organizujących i finansujących opiekę zdrowotną.

Badania Kliniczne i Rozwój Leku dwuweekendowy kurs dla pracujących lub chcących pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę badań klinicznych, biotechnologii oraz specyfiki wyrobów medycznych.

Marketing i Sprzedaż Leków trzyweekendowy kurs dla pracujących lub planujący pracować w farmacji lub przemyśle medycznym. Obejmuje tematykę sprzedaży w przemyśle medycznym, marketingu farmaceutycznego, negocjacji i mediacji, przedsiębiorczości i nowych technologii.

Programy zamknięte i szyte na miarę rozwiązania
Dysponujemy zespołem sprawdzonych wykładowców oraz praktyków biznesu. Diagnozujemy sytuację firmy i dopasowujemy najlepsze rozwiązania z naszej oferty. Efektem wspólnych prac z Klientem może być seria warsztatów lub program rozwojowy klasy MBA ukierunkowany na konkretne zagadnienia dotyczące organizacji. Zaufali nam między innymi: BRE Bank, GDDKiA, Fabryka Mebli Forte, Lafarge, Lyreco, PZU.

[/toggle]


PIMOT

Przemysłowy Instytut Motoryzacji PIMOT został powołany w 1972 r. jako centralna jednostka stanowiąca zaplecze naukowo-badawcze dla motoryzacji. Obecnie PIMOT jest instytutem badawczym kategorii A prowadzącym badania naukowe i prace rozwojowe z zakresu: motoryzacji, doskonalenia pojazdów, poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, alternatywnych źródeł zasilania pojazdów oraz paliw, biopaliw i środków smarowych.
Misją Przemysłowego Instytutu Motoryzacji jest zapewnienie polskim przedsiębiorcom (głównie z sektorów transportu, paliw i odnawialnych źródeł energii) silnego wsparcia naukowo-badawczego w procesie doskonalenia wyrobów i wprowadzania ich na rynki światowe. PIMOT zapewnia merytoryczne wsparcie dla organów administracji państwowej realizujących strategiczne cele związane z bezpieczeństwem transportu, ochroną środowiska i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz realizuje prace na rzecz sektora obronności w ramach akredytacji przyznanych przez Ministra Obrony Narodowej.

[toggle title=”Czytaj więcej” on=”0″]
Zaplecze badawcze Instytutu stanowią akredytowane, unikatowe w skali kraju, specjalistyczne i stale unowocześniane Laboratoria badawcze. Pracownicy Przemysłowego Instytutu Motoryzacji są autorami licznych publikacji naukowych, patentów i wzorów użytkowych, a także referatów i wystąpień prezentowanych podczas seminariów i konferencji. Prowadzone w PIMOT prace są ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce i mają istotne znaczenie dla rozwoju i poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiego przemysłu.

[/toggle]


PTCE

PTCE powstało w 2003 roku, w wyniku naturalnej konsekwencji potrzeby uporządkowania rynku energii elektrycznej produkowanej w źródłach odnawialnych, tzw. „zielonej energii” w Polsce, która zrodziła się po wprowadzeniu obowiązku zakupu tej energii. Z uwagi na szykujące się zmiany i potrzebę szybkiego działania, wybrano formułę Towarzystwa, jako najprostszą i najszybszą formę organizacji osób i instytucji prezentujących podobne stanowiska. PTCE brało czynny udział w procesie kształtowania rynku OZE w Polsce.
Dziś Stowarzyszenie, jako niezależna instytucja, oferuje swoje usługi nie tylko edukacyjne i eksperckie w ramach aktywności swoich członków i ich udziału w różnego rodzaju branżowych wydarzeniach, ale także oferuje i świadczy usługi związane z poza systemowym certyfikowaniem energii, nie tylko elektrycznej, oraz audytów energetycznych i efektywności energetycznej. Od ponad 8 lat PTCE certyfikuje jedyne, w takiej formule, na polskim rynku energii, produkty TAURON Sprzedaż, o nazwach handlowych TAURON EKO Premium i TAURON EKO Biznes.


sitpchem

SITPChem jest naukowo-techniczną pozarządową organizacją działającą na rzecz użyteczności społecznej, poprzez dobrowolne zrzeszanie się inżynierów i techników związanych zawodowo z chemią – w przemyśle, nauce, gospodarce, ochronie środowiska.SITPChem dysponuje kadrą ekspercką i szkoleniową w 22 oddziałach w całej Polsce; jest wydawcą trzech czasopism naukowo-technicznych oraz książek i biuletynów.


PIM


PIM


PIM


PAIH-pl