Emka

Wspólnota Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej (CER) skupia ponad 70 przedsiębiorstw kolejowych, ich stowarzyszeń krajowych, zarządców infrastruktury oraz firm zajmujących się leasingowaniem pojazdów. Wspólnota składa się zarówno wieloletnich członków, jak i nowych podmiotów, podmiotów prywatnych i publicznych, zawiera w swoich strukturach 73 % długości sieci kolejowej , 80% biznesu kolejowego transportu towarowego i około 96 % operacji pasażerskich przewozów kolejowych w UE, EFTA i krajów przystępujących do UE. CER reprezentuje interesy swoich członków wobec decydentów UE i zainteresowanych stron transportu, wspierając kolej jako podstawę konkurencyjnego i zrównoważonego systemu transportu w Europie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź nas na stronie www.cer.be lub śledź nas za pośrednictwem serwisu Twitter na profilu @CER_railways.


miasto


IK

 

Instytut Kolejnictwa to nowoczesny instytut badawczy z 65-letnią tradycją. Posiadamy własny tor doświadczalny, innowacyjną aparaturę oraz zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego.

Jesteśmy pierwszą uznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i jedyną w kraju jednostką prowadzącą ocenę zgodności oraz certyfikację wszystkich podsystemów kolejowych i składników interoperacyjności w pełnym zakresie, według wszystkich modułów oceny zgodności – jako jednostka certyfikująca wyroby (AC 128), jednostka certyfikująca systemy zarządzania jakością (AC 185), jednostka badawcza (AB 310, AB 369, AB 742), jednostka wzorcująca (AP 024) oraz jako jednostka inspekcyjna typu A (AK 029).

Instytut Kolejnictwa jest jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Posiadamy notyfikację bezterminową, do certyfikacji wszystkich składników interoperacyjności i wszystkich podsystemów kolejowych według wszystkich modułów procedur oceny zgodności , zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 2010/713/WE (UE) oraz wszystkich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI).

Naszymi zleceniodawcami są najwięksi dostawcy wyrobów i usług na rynku kolejowym.


miasto

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
 • współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,
 • udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,
 • promowanie członków Izby w kraju i za granicą,
 • działania na rzecz rozwoju członków Izby,
 • współpraca z mediami.

miasto


miasto


miasto

Polski Kongres Drogowy
PKD rozpoczął działalność w 1925 r., wzorując się na Światowym Kongresie Drogowym. Po wojnie działalność wznowiono w 2005 roku. Stowarzyszenie skupia pracowników administracji drogowej wszystkich szczebli, firmy sektora drogowego, projektantów, inżynierów i naukowców. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non-profit. Wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej, integrowanie środowiska i reprezentowanie go wobec władz publicznych to najważniejsze cele.  Dla ich osiągnięcia organizuje ogólnopolskie i regionalne fora, konferencje i seminaria tematyczne, bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych, rozwija współpracę międzynarodową. W roku 2017 PKD został uznany przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC za Komitet Narodowy tej organizacji.

Kontakt:
Polski Kongres Drogowy, ul. Jagiellońska 80 03-301 Warszawa
tel/fax (22) 675 08 15, www.kongresdrogowy.pl
e-mail: biuro@kongresdrogowy.pl


miasto

 

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z sektora budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

Firmami członkowskimi PZPB są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa:

 • Wspólnie z firmami członkowskimi tworzy grupy eksperckie i aktywnie wspomaga ich działania,
 • Uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, wnosi postulaty i wnioski w organach administracji państwowej
 • Wnosi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na działania zamawiających niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Tworzy warunki dla powstawania efektywnych relacji B2B, uczestniczy w międzynarodowych programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Działa na rzecz integracji firm członkowskich i pozytywnego wizerunku branży.

Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.


miasto