Przewodnicząca Kapituły


barbaraBarbara Nowakowska

Przewodnicząca Kapituły, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (PSIK).
Zarządza PSIK od 11 lat, realizując cele statutowe stowarzyszenia, którymi jest przede wszystkim wspieranie rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce i reprezentacja interesów tego sektora. Reprezentowała Polskę jako ekspert w dziedzinie private equity/venture capital w Komisji Europejskiej.
Przed rozpoczęciem pracy w PSIK w 2003 roku, zasiadała w zarządzie niezależnego operatora telekomunikacyjnego El-Net S.A. Doświadczenie w branży private equity zdobyła w Enterprise Investors. Na początku transformacji pracowała w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych.
Jest absolwentką wydziału handlu zagranicznego w SGPiS (SGH).

 

Członkowie Kapituły


Igor_Chalupec_Prezes_Zarzadu_Icentis

Igor Chalupec

Prezes Zarządu ICENTIS Capital, Prezes Zarządu RUCH SA

Prezes Zarządu ICENTIS Capital – spółki działającej w obszarze private equity oraz Prezes Zarządu RUCH SA – jednego z największych kolporterów prasy w Polsce. Członek Rad Nadzorczych w: Banku Handlowym SA, Budimex SA oraz w przeszłości m.in.: GPW SA, PZU Życie SA. Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień.


gdanskiPrzemysław Gdański

Wiceprezes Zarządu ds. Bankowości Korporacyjnej i Inwestycyjnej w mBanku S.A. (Commerzbank Group).

Na spotkaniu Kapituły w zastępstwie głosował Michał Popiołek – Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego i Mezzanine w mBanku SA (dawniej BRE Banku SA), Commerzbank Group

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim i rocznego programu w zakresie bankowości i finansów międzynarodowych w Loughborough University w Wielkiej Brytanii. W 2012 r. ukończył Advanced Management Program (AMP) na IESE Business School.

Z bankowością korporacyjną i inwestycyjną jest związany od ponad 20 lat. W latach 1993 – 1995 pracował w IBP Bank SA, następnie w ABN AMRO Bank w Polsce, w Rumunii i w centrali w Amsterdamie. W latach 2002 – 2006 był Dyrektorem Zarządzającym, kierującym Obszarem Dużych Firm w Banku BPH SA.

Od maja do listopada 2006 roku – CEO i Dyrektor Generalny Calyon Bank Polska i Calyon Oddział w Polsce. W listopadzie 2006 roku został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Banku BPH, odpowiedzialnego za bankowość korporacyjną i finansowanie nieruchomości. Z dniem fuzji prawnej wydzielonej części Banku BPH z Bankiem Pekao SA został Wiceprezesem Zarządu odpowiedzialnym za Pion Bankowości Korporacyjnej, Rynków i Bankowości Inwestycyjnej Pekao SA. Od 2008 Członek Zarządu Banku odpowiedzialny za Pion Bankowości Korporacyjnej. Obecnie pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu, odpowiedzialnego za Bankowość Korporacyjną i Inwestycyjną.


piotr_kuszewskiPiotr Kuszewski

Dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych, Bank Gospodarstwa Krajowego

Piotr Kuszewski jest również członkiem Rady Nadzorczej Krajowego Funduszu Kapitałowego. Wcześniej P. Kuszewski nadzorował Pion Inwestycji Infrastrukturalnych BGK. Był wiceprezesem PZU Życie i przewodniczącym Rad Nadzorczych PZU Asset Management oraz Krakowskiej Fabryki Armatur. Jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Northwestern University i SGH.


jacek.korpalaJacek Korpała

Partner Zarządzający ARX Equity Partners

Jacek Korpała jest związany z ARX Equity Partners (wcześniej prowadzącą działalność pod nazwą DBG Eastern Europe) od kwietnia 1998 roku. ARX posiada biura w Warszawie, Pradze, Budapeszcie i Bukareszcie i zarządza funduszami private equity inwestującymi w spółki średniej wielkości w Europie Środkowo-Wschodniej (www.arxequity.com). W sektorze medycznym ARX zainwestował w Polsce w spółkę Lexummedica (www.lexummedica.pl).

Jacek Korpała jest partnerem zarządzającym odpowiedzialnym za inwestycje ARX w Polsce i Krajach Bałtyckich. Reprezentuje fundusze zarządzane przez ARX w radach nadzorczych spółek portfelowych.

Przed pracą w ARX Jacek Korpała był partnerem Arthur Andersen zarządzającym działem corporate finance w Polsce, a wcześniej m.in. dyrektorem w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych odpowiedzialnym za prywatyzację kapitałową.

Jacek Korpała był przez kilka lat członkiem Rady European Venture Capital Association (www.evca.eu) reprezentującym Polskę, a wcześniej przez dwa lata wiceprezesem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych (www.psik.org.pl).


orlowski_120x180prof. Witold Orłowski

Członek Rady Klubu, ekonomista, Członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, Szef Zespołu Doradców Ekonomicznych Prezydenta 2001-2005.

Założyciel Niezależnego Ośrodka Badań Ekonomicznych NOBE, 2002-05 szef zespołu doradców ekonomicznych Prezydenta RP, wykładowca z dziedziny makroekonomii, autor wielu książek naukowych i publikacji w tej dziedzinie. Od 2003 r. pełni funkcję Dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej.


marek_panfil_fotoDr Marek Panfil

Kierownik Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa w SGH

Na spotkaniu Kapituły w zastępstwie głosowała Olga Mikołajczuk – Adiunkt, Instytut Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Kierownik Zakładu Pomiaru Wartości Przedsiębiorstwa, kierownik (od 2005r, odbyło się XIII edycji, ponad 400 Słuchaczy) dwusemestralnych Podyplomowych Studiów SGH Metody wyceny spółki kapitałowej (pod patronatem GPW w Warszawie). Stypendysta w Stern Schoolf of Business w New York University (lipiec-grudzień 2012r.) oraz uczestnik International Faculty Program w IESE Business School w Barcelonie (2010r.).

W latach 1997-2003 współpracował z firmą konsultingową PONT Corporation Sp z o.o., w której był odpowiedzialny za przygotowywanie biznesplanów, projektów inwestycyjnych i wycen przedsiębiorstw oraz wycen wartości niematerialnych i prawnych.
W okresie luty 2008 – kwiecień 2012 członek (Sekretarz, Wice-przewodniczący, Przewodniczący Komitetu Audytu) Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź SA. Wykładowca SGH oraz profesjonalnych ośrodków szkoleniowych z zakresu metod wyceny przedsiębiorstwa, analizy finansowej projektów inwestycyjnych, źródeł finansowania przedsiębiorstw (w tym private equity), przygotowywania i oceny biznesplanów. Autor kilkunastu opracowań tj. biznesplany, studia wykonalności, raporty wyceny przedsiębiorstw.

Najważniejsze publikacje:

  1. Współredaktor i współautor książki Dylematy wyceny przedsiębiorstwa, Poltext, Warszawa, maj/czerwiec 2013
  2. Współredaktor i współautor książki Wycena przedsiębiorstwa. Od teorii do praktyki, (Poltext, Warszawa, 2011) – angielska krótsza wersja Business valuation. A Basic Approach, Poltext, Warsaw, 2012 and chińska wersja (Anhui People’s Publishing House, 2013).
  3. Współredaktor i współautor książki Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa, 2011 – drugie wydanie
  4. Współredaktor i współautor książki Wycena biznesu w praktyce. Metody. Przykłady, Poltext, Warszawa, 2009
  5. Współredaktor i współautor książki Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora (Poltext, Warszawa, 2006).
  6. Autor książki Fundusze private equity. Wpływ na wartość spółki (Difin, Warszawa, 2005)

beataBeata Radomska

Prezes Zarządu, Executive Club

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości. Ukończyła studia MBA. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie menedżerskie. Pracowała w instytucjach finansowych: austriackiej firmie brokerskiej Allfinanz, Skarbiec Asset Management Holding, od kilku lat związana z branżą doradztwa personalnego.

Pomysłodawczyni oraz Prezes Zarządu Executive Club, najbardziej elitarnej organizacji zrzeszającej top management. Odpowiada za strategię klubu, który integruje elity biznesowe oraz jest platformą wymiany poglądów i inspiracji dla najwyższej kadry menedżerskiej


Lucyna_StanczakLucyna Stańczak

Dyrektor Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju na Polskę

Na spotkaniu kapituły zastępstwie głosował Wojciech Ciszek – Principal Banker, Poland Team, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

  Pracuje w Banku od 11 lat. Poprzednio odpowiedzialna za projekty w sektrorze energetycznym i infrastrukturalnym. Zanim dolaczyla do EBOiR, pracowała w ABN AMRO Bank w Polsce (Vice President, Structured Finance) oraz w Credit Lyonnaise (Corporate Finance). Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz College of Europe w Brugges.


wizaRafał Wiza

Szef Zespołu Doradczego dla sektora Private Equity KPMG w Polsce

Rafał posiada ponad 14-letnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi i amerykańskimi standardami sprawozdawczości finansowej obejmujących także spółki notowane na GPW. Podczas swojej kariery w KPMG Rafał brał udział oraz zarządzał licznymi projektami due diligence oraz projektami wdrożenia systemów raportowania grupowego oraz systemów księgowości. Od lat współpracuje z funduszami Private Equity w Polsce.

W latach 2003-2006 Rafał pracował w KPMG Atlanta, gdzie zarządzał projektami związanymi z badaniem sprawozdań finansowych według amerykańskich standardów raportowania (włączając projekty Sarbanes – Oxley Act z 2002 r. rozdział 404 – Management Assessment of Internal Controls). Ponadto zaangażowany był w przegląd publicznych ofert instrumentów dłużnych spółek notowanych na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Doświadczenie sektorowe: przetwórstwo spożywcze, przemysł farmaceutyczny, handel detaliczny i hurtowy, energetyka.