Executive Forum 2020
Kongres, którego celem jest uniwersalna debata dotycząca przyszłości gospodarki w szybko zmieniającej się rzeczywistości technologicznej. To wyjątkowa platforma, podczas której prelegenci podejmują dyskusję na temat rozwoju firm na polskim rynku oraz ich ekspansji na zagraniczne rynki. Wydarzenie dedykowane jest międzynarodowemu środowisku biznesowemu, przedsiębiorcom, którzy planują rozwój zagranicą oraz reprezentantom administracji publicznej.
Executive Forum 2020
Congress, which aims at universal debate on the future of economy in the rapidly changing technological reality. It is a unique platform gathering group of experts that, thanks to creative discussion, exchange of views and experiences, tries to set new paths of development in a dynamically changing economy. The event is dedicated to the international business environment, representatives of major universities as well as public administration.

Agenda

CONFERENCE

Nancy Giordano – one of the best futurists in the world, lecturer at Singularity University and curator of TEDx in Austin

 • Not only profit – a way of doing business yesterday and today. Diversity as an investment in innovation. What can companies gain and what steps must be taken to implement a diversity strategy in organization?
 • Cooperation between public and private sectors as a way to properly functioning economy. How to increase business opportunities? Examples of effective pro-innovation policy.
 • The enterprise of the future is eco. Cooperation between administration, technology companies as well as industry and energy for environmental protection.
 • Digital transformation and energy security. Can the implementation of artificial intelligence improve the control of energy processes? New technologies and sustainable development.

Peter Cochrane – professor at University College London, technological and business consulting guru for governments and organizations around the world

Artur Pollak – President of the Board, APA Group

„Nazca Platform – Polish response to Industry 4.0”

 • AI and increasing production efficiency. Tools and technologies raising production to level 4.0. How to optimize production processes to move into a new business paradigm?

 • Robotics. How to effectively synchronize technologies? Equipment security and cybersecurity of industrial control systems.

 • The future of the labor market and the necessary competences in the age of automation and AI. What are people still better at? Forms of adaptation to the labor market, or how to properly educate, develop and retrain employees?

 • Creating „Intelligent Factories” that can be managed from anywhere on Earth – the near future in Poland? Impact of Cloud Computing technology on the organization and efficiency of the production process.

 • New ecosystems of services. How will the technological tools allow you to use the synergy effect and create a fusion of offers for clients? How does this reduce costs and improve performance?

 • Paths and strategies to a leading position in the global market. How can companies be encouraged to make bold decisions during a recession? Can global expansion be a recipe for a collapse of local markets?

 • Regional leader vs. global leader. What distinguishes organizations that have achieved international success and developed regardless of external circumstances and changing reality?

 • Hidden Champions – why is having hidden champions so important for the economy? What determines their strength and entrepreneurship, and what does the road to global giants look like?

 • How a company can become a global leader thanks to global information networks and techniques. How can technological tools increase expansion?

​”EUROPEAN LEADERSHIP AWARDS​” GALA

– WEBINAR –

Cyberbezpieczeństwo – Jak ochronić firmę?

Debata nad technologiami, które mają kluczowe znaczenie dla walki z cyberprzestępczością. Prelegenci pochylili się nad zagadnieniami zarządzania zasobami informatycznymi i implementacją rozwiązań podnoszących poziom bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Tworząc ten webinar, chcemy zbudować bazę trwałej i przydatnej wiedzy oraz inspiracji, które okażą się pomocne dla przedsiębiorców.

– WEBINAR –

Cybersecurity – How to protect the company?

A debate on technologies that are key to the fight against cybercrime. The speakers will discuss the issues of IT resource management and implementation of solutions raising the level of security in cyberspace. By creating this webinar together with experts we want to build a base of permanent and useful knowledge and inspiration that will prove to be helpful for entrepreneurs. Participation in webinars both strengthens brand awareness and builds its expert position on the market.
– WEBINAR –

SZLACHETNE ZDROWIE

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty o działaniach, jakie mogą podjąć firmy by minimalizować skutki wybuchu epidemii koronawirusa. 

– WEBINAR –

SZLACHETNE ZDROWIE

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty o działaniach, jakie mogą podjąć firmy, by minimalizować skutki wybuchu epidemii koronawirusa. 

– WEBINAR –

NOBLE HEALTH

A special initiative aimed at establishing substantive debate on actions that companies can take to minimize the effects of an outbreak of the coronavirus. Debate in Polish.

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

Webinar ma na celu wywołanie żywej dyskusji na temat przełomowych zmian zachodzących w firmach w związku z cyfryzacją biznesu. Podczas dyskusji poruszone zostaną zagadnienia nowych modeli biznesowych, pracy online oraz zarządzania w obliczu epidemii koronawirusa.

PARTNERZY

– WEBINAR –

SZLACHETNE ZDROWIE

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty o działaniach, jakie mogą podjąć firmy, by minimalizować skutki wybuchu epidemii koronawirusa. 

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

Webinar ma na celu wywołanie żywej dyskusji na temat przełomowych zmian zachodzących w firmach w związku z cyfryzacją biznesu.

– WEBINAR –

NOBLE HEALTH

A special initiative aimed at establishing substantive debate on actions that companies can take to minimize the effects of an outbreak of the coronavirus.

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

The webinar aims to bring vivid diccussion to the subject of groundbreaking changes taking place in companies related with the digitization of business. 

– WEBINAR –

INFRASTRUKTURA SIECI

Projekt mający na celu podjęcie dyskusji, która wypracowałaby drogę do cyfryzacji przedsiębiorstw i rozwoju inteligentnych sieci. Prelegenci poruszą tematy związane z nowymi technologiami w infrastrukturze sieciowej oraz najaktualniejszymi problemami związanymi z realizacją idei cyfrowego państwa.

– WEBINAR –

SZLACHETNE ZDROWIE

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty o działaniach, jakie mogą podjąć firmy, by minimalizować skutki wybuchu epidemii koronawirusa. 

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

Webinar ma na celu wywołanie żywej dyskusji na temat przełomowych zmian zachodzących w firmach w związku z cyfryzacją biznesu.

– WEBINAR –

INFRASTRUKTURA SIECI

Projekt mający na celu podjęcie dyskusji, która wypracowałaby drogę do cyfryzacji przedsiębiorstw i rozwoju inteligentnych sieci. 

– WEBINAR –

NOBLE HEALTH

A special initiative aimed at establishing substantive debate on actions that companies can take to minimize the effects of an outbreak of the coronavirus.

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

The webinar aims to bring vivid diccussion to the subject of groundbreaking changes taking place in companies related with the digitization of business. 

– WEBINAR –

NETWORK INFRASTUCTURE

A project to launch a discussion that would pave the way for enterprise digitization and smart grid development.

– WEBINAR –

BIZNES FAIR PLAY

Webinar skupi się na aktywnościach jakie podejmują przedsiębiorstwa, by pokazać solidarność biznesową oraz wspólnie stawić czoła wyzwaniu, jakim jest kryzys gospodarczy spowodowany pandemią. Zastanowimy się, jak dziś wygląda dobroczynność biznesu oraz jakie dobre praktyki można wdrożyć, by wesprzeć potrzebujących.

– WEBINAR –

BUSINESS FAIR PLAY

Webinar will focus on the activities undertaken by enterprises to show business solidarity and jointly face the challenge of an economic crisis caused by a pandemic. We will consider what business charity looks like today and what good practices can be implemented to support those in need.

– WEBINAR –

BUSINESS FAIR PLAY

Webinar skupia się na aktywnościach jakie podejmują przedsiębiorstwa, by  wspólnie stawić czoła wyzwaniu, jakim jest kryzys gospodarczy spowodowany pandemią.

– WEBINAR –

INFRASTRUKTURA SIECI

Projekt mający na celu podjęcie dyskusji, która wypracowałaby drogę do cyfryzacji przedsiębiorstw i rozwoju inteligentnych sieci. 

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

Webinar ma na celu wywołanie żywej dyskusji na temat przełomowych zmian zachodzących w firmach w związku z cyfryzacją biznesu.

– WEBINAR –

SZLACHETNE ZDROWIE

Specjalna inicjatywa mająca na celu nawiązanie merytorycznej debaty o działaniach, jakie mogą podjąć firmy, by minimalizować skutki wybuchu epidemii koronawirusa. 

– WEBINAR –

BUSINESS FAIR PLAY

Webinar focuses on the activities undertaken by enterprises to show business solidarity and jointly face the challenge of an economic crisis caused by a pandemic.

– WEBINAR –

NETWORK INFRASTUCTURE

A project to start a discussion that would find out the path to the digitization of enterprises and development of intelligent networks.

– WEBINAR –

DIGITAL COMPANY

The webinar aims to bring vivid diccussion to the subject of groundbreaking changes taking place in companies related with the digitization of business. 

– WEBINAR –

NOBLE HEALTH

A special initiative aimed at establishing substantive debate on actions that companies can take to minimize the effects of an outbreak of the coronavirus.

– WEBINAR –

NIERUCHOMOŚCI 2020

Celem webinaru jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań dla branży oraz wskazanie perspektywicznych kierunków rozwoju w kontekście ostatnich wydarzeń, ale także szybkiego rozwoju nowych technologii w branży. Eksperci sektora Real Estate poddadzą pod dyskusję aktualne, dynamiczne zmiany zachodzące w branży.

– WEBINAR –

REAL ESTATE 2020

The goal of the webinar is to develop innovative solutions for the industry and to point out prospective development directions in the context of recent events, but also to rapidly develop new technologies in the industry. Experts in the Real Estate sector will discuss current and dynamic changes taking place in the industry.

– WEBINAR –

Nie tylko tarcza – Fundusze unijne jako alternatywa

Inicjatywa ma na celu wskazanie możliwości pozyskania finansowania, jakie są dostępne dla przedsiębiorców. Eksperci podzielą się swoim doświadczeniami i spostrzeżeniami na temat efektywnego wykorzystywania funduszy UE oraz innych dostępnych źródeł finansowania. Poprzez webinar chcemy wraz z ekspertami zbudować bazę trwałej i przydatnej wiedzy oraz inspiracji, które okażą się pomocne dla firm, które dotknęły skutki pandemii koronawirusa.

– WEBINAR –

Not just a shield – EU funds as an alternative

The initiative aims to identify funding opportunities that are available for entrepreneurs. Experts will share their experiences and insights on the effective use of EU funds and other available funding sources. Through a webinar, we want to build, along with experts, a base of lasting and useful knowledge and inspiration that will prove helpful to companies that have been affected by the effects of the coronavirus pandemic.

Program

KONFERENCJA

 • Aktualne możliwości i wyzwania na rynku nieruchomości. W jakie obiekty warto inwestować? Co nowego deweloperzy mogą zaproponować inwestorom, aby przyciągnąć ich do siebie?
 • Proptech stałym elementem rynku nieruchomości. Jak wykorzystywać potencjał technologiczny i utrzymać przewagę konkurencyjną, gdy jest się liderem na rynku biur w regionie CEE?
 • Zmierzch jednowymiarowych budynków komercyjnych? Czy inwestorzy postawią na wielofunkcyjne obiekty? Na ile dobrze rozwinięta część rozrywkowo-rekreacyjna może być magnesem na klientów?
 • Nowe tereny inwestycyjne a współpraca samorządów z inwestorami. Jak otoczenie regulacyjne wpływa na przyciąganie inwestorów do siebie i rozwój miast?
 • Nowa fala w sektorze retail. Jaki wpływ na modyfikację centrów handlowych ma e-commerce, zmiana nawyków młodego pokolenia oraz nacisk na ekologię i zrównoważoną konsumpcję?

 • Jak sprzedaż internetowa wpływa na funkcjonowanie dzisiejszych galerii handlowych? Pomysły na zatrzymanie pieniędzy, które wirtualną drogą opuszczają centra handlowe.

 • Pricing – jak zwiększyć zysk zarządzając cenami? Nowe możliwości pricingu w dobie rewolucji cyfrowej. Cenowe wyzwania i trendy.

 • Rozwój nowych modeli biznesowych na rynku hotelowym. Jakiego typu obiekty cieszą się powodzeniem? Jakie są najważniejsze wymagania dla nowoczesnych hoteli by przyciągać klientów?

 • Uwarunkowania dynamicznego rozwoju branży. Co wciąż przyciąga inwestorów na rynek powierzchni magazynowych?

 • Adaptacja magazynów do e-commerce. Jakie działania muszą podjąć deweloperzy by dostosować istniejące od dawna magazyny do nowych standardów? Jaką rolę odgrywa automatyka i odpowiednie wyposażenie powierzchni?

 • Magazyny ostatniej mili, czyli logistyka miejska w dobie e-commerce. Rozwój rynku małych modułów magazynowych.

 • Jak sprzedaż internetowa wpłynie na czynsze w magazynach? Czy polski rynek magazynowy pozostanie nadal najbardziej konkurencyjnym w regionie CEE?

GALA „DIAMENTY REAL ESTATE”

AGENDA

CONFERENCE

 • Current opportunities and challenges of the real estate market. What facilities are worth investing in? What can new developers offer investors to attract them?
 • Proptech as a permanent element of the real estate market. How to utilize technological potential and maintain competitive advantage as a leader on the office market in the CEE region?
 • The twilight of one-dimensional commercial buildings? Are investors going to bet on multifunctional facilities? How attractive can a well-developed entertainment and recreation area be to customers?
 • New investment areas and cooperation between local governments and investors. How does the regulatory environment affect investment attractiveness and urban development?
 • A new wave in the retail sector. What is the impact of e-commerce, the changing habits of the young generation, and the emphasis on ecology and sustainable consumption on the modification of shopping centers?
 • How do online sales affect the functioning of today’s shopping malls? Ideas for keeping the money leaving shopping centers through the virtual route.
 • Pricing – how to increase profit through price management? New possibilities for pricing in the age of digital revolution. Pricing trends and challenges.
 • Development of new business models on the hotel market. What types of facilities are successful? What are the most important requirements for modern hotels to attract customers?
 • The conditions for dynamic industry development. What is still attracting investors to the warehouse space market?
 • Adaptation of warehouses to e-commerce. What actions must developers take to adapt old warehouses to new standards? What is the role of automation and appropriate equipment?
 • Last mile warehouses, i.e. urban logistics in the era of e-commerce. Development of the small warehouse units market.
 • How will online sales affect warehouse rents? Will the Polish warehouse market remain the most competitive in the CEE region?

“REAL ESTAT DIAMONDS” GALA

Laureaci „Diamentów Top Industry” 2019

INWESTYCJA ROKU

Laureat

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego

Laureat

SK&S Legal

Kongsberg Automotive

Siemens

INWESTYCJA ROKU

Laureat

Enea Operator

BASF Polska

Energa Invest

Surge Cloud

LIDER TECHNOLOGII

Laureat

APATOR SA

ASTOR

Dassault Systèmes

Hyperbook Blue Technology

BANK FINANSUJĄCY ROKU

Laureat

Pekao SA

ING Bank Śląski SA

mBank SA

PKO Bank Polski SA

MECENAS START-UPU

Laureat

TAURON Polska Energia SA

Kaspersky Lab

Samsung Electronics Polska

SPÓŁKA ROKU

Laureat

Amica SA

Lafarge Cement SA

Michelin Polska SA

VELUX Polska

OSOBOWOŚĆ BRANŻY

Laureat

Andrzej Wiśniowski – Prezes Zarządu, Wiśniowski

Piotr Janeczek – Prezes Zarządu, Stalprodukt SA

Alain Simonnet – Dyrektor Zarządzający, 3M Poland

Piotr Szeliga – Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny, Impexmetal SA