Francja

Francusko-Polska Izba Gospodarcza (CCIFP) skupia ponad 450 firm z kapitałem francuskim oraz polskim i jest jedną z najaktywniejszych izb handlowych w Polsce. Głównym celem działań Izby jest współtworzenie jak najlepszych warunków dla inwestycji i rozwoju gospodarczego w Polsce. Aktywności CCIFP w kontaktach z organami administracji państwowej oraz organizacjami pracodawców, sprzyjają współpracy i wymianie doświadczeń biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami z Francji i Polski. Izba zajmuje się również promocją najlepszych praktyk oraz rozwiązań biznesowych, zapewniających rozwój gospodarczy i społeczny. Francusko-Polska Izba Gospodarcza powstała w kwietniu 1994 roku z inicjatywy przedsiębiorców francuskich i należy do Związku Francuskich Izb Przemysłowo-Handlowych (CCIFI) zrzeszającego 112 Izb francuskich na świecie.


pbihp

Polsko-Białoruska Izba Handlowo-Przemysłowa (PBIHP) działa od 1993 r. Corocznie organizujemy Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze “Dobrosąsiedztwo”, konferencje, seminaria, misje gospodarcze, szkolenia, staże zawodowe i wolontariat. Opracowujemy ekspertyzy, zakładamy przedsiębiorstwa na zlecenie, wyceniamy firmy, pomagamy nawiązać kontakty gospodarcze, zatwierdzamy kalkulacje cen w eksporcie i świadczymy inne usługi.


PKIHP

Stowarzyszenie Polsko Chińska Rada Biznesu jest organizacją pozarządową, skupiającą ekspertów i przedsiębiorców działających na rynku polskim i chińskim. Powołana została w odpowiedzi na podniesienie stosunków polsko-chińskich do rangi partnerstwa strategicznego oraz współpracę biznesowo-inwestycyjną w ramach formatu „Europa Środkowa – Chiny (16+1)”.
Osoby wchodzące w skład Rady łączą swoje doświadczenie w budowie silniejszych i trwalszych relacji z Państwem Środka. Wiedząc, jaką rolę w tworzeniu partnerstwa biznesowego odgrywa wzajemne zbliżenie i zrozumienie na płaszczyźnie kulturowej, kładziemy nacisk na połączenie bilateralnych wydarzeń gospodarczych z promocją polskiej kultury. Jednocześnie udzielamy wsparcia stronie chińskiej w funkcjonowaniu na rynku polskim i tworzeniu przestrzeni, w której działania gospodarcze mogą iść w parze z szerzeniem wiedzy o chińskim społeczeństwie i kulturze.Jednym z naszych celów jest wspieranie ważnych inicjatyw administracji rządowej i samorządowej, służących pogłębieniu współpracy między naszymi krajami. W celu maksymalizacji korzyści dla członków naszego stowarzyszenia współpracujemy z instytucjami, agencjami i izbami gospodarczymi na szczeblu międzynarodowym. Jako jedyna organizacja polska jesteśmy członkiem European China Business Association.


PKIHP

Grecko-Polska Izba Przemysłu i Inwestycji jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit. Podstawowym jej celem jest integracja kręgόw biznesowych – występując w imieniu grupy przedsiębiorców stanowimy pomost współpracy polsko – greckich środowisk gospodarczych.Statut Izby zostały zatwierdzony na mocy decyzji Sądu Rejonowego w Salonikach, 126S / 2016 i został zarejestrowany przez właściwe organy pod numerem 10068.W mniej niż 2 lata naszego istnienia posiadamy ponad 95 firm aktywnych w różnych obszarach działalności.Mamy podpisane umowy o współpracy z kilkoma oddziałami i lokalnymi izbami w Polsce, a także z wieloma izbami z Grecji, w celu bezpośredniej wymiany informacji na temat greckich firm zainteresowanych rynkiem polskim lub polskich, chcących rozwijać się w Grecji.Naszym celem jest tworzenie swego rodzaju sieci, aby informować nasze firmy członkowskie o sytuacji na rynku, o ramach prawnych dotyczących inwestowania, jak również prowadzenia badań rynku na ich żądanie.Aby uzyskać więcej informacji na temat Izby, jej obszaru działania oraz zrzeszonych w Izbie firm, zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Izby: www.greekpolish.org lub wysłanie nam swojego zapytania na adres e-mail: info@greekpolish.org.


PKIHP

Polsko-Litewska Izba Handlowa jest ekskluzywną grupą firm i osób fizycznych prowadzących działalność lub zamierzających działać w obszarze polsko-litewskiej współpracy gospodarczej. Izba gromadzi dla swoich członków informacje o możliwościach biznesowych w obu krajach, buduje relacje z osobami kreującymi życie gospodarcze oraz organizuje konferencje i wydarzenia networkingowe. Izba angażuje się na rzecz tworzenia pozytywnego klimatu dla polsko-litewskich przedsięwzięć gospodarczych, dynamicznej wymiany handlowej między oboma krajami, napływu inwestycji oraz znoszenia barier dla współpracy firm w Polsce i na Litwie. Ważnym elementem działalności jest wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami Izby. Co miesiąc Izba organizuje spotkania klubowe dla członków, których celem jest networking i knowledge sharing. W skład Izby wchodzą firmy i menedżerowie mający rozległe doświadczenia oraz unikalną wiedzę i siatkę kontaktów w polskim i litewskim biznesie. Dzięki multiplikacji tych zasobów, firmy członkowskie wzmacniają swój potencjał biznesowy.PKIHP

Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, jest jedną z najstarszych bilateralnych izb gospodarczych w Polsce, już od dwudziestu lat działającą na rzecz rozwoju polsko–ukraińskich stosunków gospodarczych i kulturalnych. Nasze doświadczenie i wiedza, w połączeniu z profesjonalnym podejściem do partnerów biznesowych, pozwala nam realizować wizję sprawnej i efektywnej współpracy gospodarczo-kulturalnej między Polską i Ukrainą.
Nasze cele realizujemy przez:
• Profesjonalną promocję i wspomaganie działalności biznesowej Firm Członkowskich
• Reprezentowanie ukraińskich inwestorów w Polsce i polskich na Ukrainie
• Współpracę z polskimi, ukraińskimi i międzynarodowymi organizacjami biznesowymi oraz kulturalnymi
• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Ukrainy w Polsce i Polski na Ukrainie
Nasz zespół codziennie dokłada wszelkich starań, aby jakość świadczonych przez nas usług była na najwyższym poziomie, oraz zgodna z duchem statutu.


PKIHP