Inspekcja-Transportu-Drogowego


miastoInstytucja rządowa zarządzająca, rozwijająca i zapewniająca właściwe utrzymanie dróg krajowych (w tym autostrad i dróg ekspresowych) o największym natężeniu ruchu, również o znaczeniu międzynarodowym. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyznacza kierunki, koordynuje przygotowania i realizację inwestycji, zarządza drogami i ruchem na drogach krajowych, współpracuje z organami administracji terytorialnej w ramach rozbudowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a także – współpracuje z administracjami drogowymi innych krajów oraz organizacjami międzynarodowymi.


miasto


miasto

Urząd Transportu Kolejowego (UTK) jest nowoczesnym, przyjaznym i otwartym urzędem zajmującym się m.in. bezpieczeństwem i regulacją ruchu kolejowego oraz prawami pasażerów. Podróżni mogą liczyć na pomoc w przypadku gdy przejazd pociągiem nie przebiegał tak jak powinien. UTK dba o to by przewozy na kolei wykonywali tylko przedsiębiorcy gwarantujący odpowiedni poziom bezpieczeństwa. Sprawdza, czy zarządcy infrastruktury utrzymują i modernizują linie kolejowe zgodnie z europejskimi oraz krajowymi normami. Urząd Transportu Kolejowego wydaje licencje maszynistom. Jest otwarty na współpracę z przedsiębiorstwami kolejowymi.


Emka

Polska Izba Konstrukcji Stalowych jest organizacją samorządu gospodarczego powołaną na Walnym Zgromadzeniu Założycielskim, które odbyło się 17 czerwca 1996 r. Statutowym celem Izby jest wielopłaszczyznowe działanie wspomagające rozwój branży konstrukcji stalowych. Do najważniejszych działań Izby należy organizacja wspólnych stoisk targowych, konferencji i szkoleń oraz innych spotkań branżowych. Polska Izba Konstrukcji Stalowych certyfikuje Firmy Członkowskie przyznając Certyfikaty Producenta
i Współproducenta Konstrukcji Stalowych. Co roku odbywa się także konkurs „Konstrukcja Stalowa – Realizacja Roku”, którego celem jest wyłonienie obiektów stalowych cechujących się wyjątkowymi walorami estetycznymi i technicznymi.
Polska Izba Konstrukcji Stalowych prowadzi także działalność wydawniczą. Najważniejszym wydawnictwem PIKS jest czasopismo „Konstrukcje Stalowe”. Na przełomie 2017/2018 r. Izba rozpoczęła działanie w ramach Programu BUDUJ ZE STALI – jako jeden z Partnerów tej nowej na polskim rynku inicjatywy, PIKS współorganizowała cykl warsztatów dla studentów uczelni technicznych oraz konferencji i spotkań typu site visit adresowanych do architektów, projektantów, inwestorów i generalnych wykonawców. Więcej informacji o działalności Izby można znaleźć na stronie www.piks.com.pl


igtl

Izba Gospodarcza Transportu Lądowego jest organizacją samorządu gospodarczego działającą od 1995r. Izba pełni rolę reprezentanta firm związanych z transportem kolejowym wobec administracji państwowej oraz organizacji krajowych i zagranicznych mających wpływ na działalność tych przedsiębiorstw. Zrzeszamy kilkadziesiąt przedsiębiorstw z całego kraju związanych z branżą kolejową. Celem Izby jest ochrona interesów firm oraz występowanie do organów administracji państwowej i samorządowej z wnioskami i opiniami w zakresie regulacji dotyczących transportu kolejowego. IGTL ułatwia swoim członkom dostęp do wiedzy o aktualnych procesach gospodarczych, w szczególności dotyczących transportu i infrastruktury kolejowej. Współpraca z Izbą daje członkom możliwość bezpośredniego wpływu na kształtowanie warunków działalności i rozwoju transportu kolejowego, a także integruje branżę kolejową. W IGTL funkcjonują trzy sekcje branżowe: Przewoźników Kolejowych, Wagonów i Spedycji, Budownictwa Kolejowego. IGTL to organizacja, która stawia na realne rozwiązywanie problemów sektora kolejowego. Jesteśmy aktywni we wszystkich obszarach związanych z inwestycjami kolejowymi oraz prowadzeniem działalności przewozowej. Naszą rolę jako reprezentanta przedsiębiorców działających w branży kolejowej oraz ważnego partnera w debacie merytorycznej dostrzegają najważniejsze instytucje, takie jak MI, UTK, TDT, CUPT. Współpracujemy ze spółkami kolejowymi z Grupy PKP oraz PKP PLK SA.


Inspekcja-Transportu-Drogowego


IK

Instytut Kolejnictwa to nowoczesny instytut badawczy z 65-letnią tradycją. Posiadam własny tor doświadczalny, innowacyjną aparaturę oraz zaplecze niezbędne do prac badawczych i naukowych w obszarze transportu szynowego. Instytut jest pierwszą uznaną przez Polskie Centrum Akredytacji i jedyną w kraju jednostką prowadzącą ocenę zgodności oraz certyfikację wszystkich podsystemów kolejowych i składników interoperacyjności w pełnym zakresie, według wszystkich modułów oceny zgodności – jako jednostka certyfikująca wyroby (AC 128), jednostka certyfikująca systemy zarządzania jakością (AC 185), jednostka badawcza (AB 310, AB 369, AB 742), jednostka wzorcująca (AP 024) oraz jako jednostka inspekcyjna typu A (AK 029). Instytut Kolejnictwa jest jednostką notyfikowaną NB 1467 do Dyrektywy 2008/57/WE o interoperacyjności europejskiego systemu kolei. Posiada notyfikację bezterminową, do certyfikacji wszystkich składników interoperacyjności i wszystkich podsystemów kolejowych według wszystkich modułów procedur oceny zgodności , zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego 2010/713/WE (UE) oraz wszystkich Technicznych Specyfikacji Interoperacyjności (TSI).


itb

Instytut Techniki Budowlanej (ITB) prowadzi prace badawcze w dziedzinie budownictwa i dziedzinach pokrewnych, ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce. Od ponad 70 lat, dzięki doświadczonej kadrze wykorzystującej najnowsze metody badawcze i specjalistyczną aparaturę pomiarową, wspieramy rozwój budownictwa, zarówno w kraju, jak i za granicą.

Główne działania:

 • prace badawcze projekty krajowe i międzynarodowe
 • ekspertyzy obiektów budowlanych
 • badania wyrobów, materiałów i konstrukcji
 • innowacje i upowszechnianie wiedzy
 • Europejskie Oceny Techniczne, Krajowe Oceny Techniczne i Rekomendacje Techniczne
 • certyfikacja w Europie i Azji.

miasto

Polski Kongres Drogowy rozpoczął działalność w 1925 r., wzorując się na Światowym Kongresie Drogowym. Po wojnie działalność wznowiono w 2005 roku. Stowarzyszenie skupia pracowników administracji drogowej wszystkich szczebli, firmy sektora drogowego, projektantów, inżynierów i naukowców. Jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non-profit. Wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej, integrowanie środowiska i reprezentowanie go wobec władz publicznych to najważniejsze cele. Dla ich osiągnięcia organizuje ogólnopolskie i regionalne fora, konferencje i seminaria tematyczne, bierze udział w tworzeniu i opiniowaniu aktów prawnych, rozwija współpracę międzynarodową. W roku 2017 PKD został uznany przez Światowe Stowarzyszenie Drogowe PIARC za Komitet Narodowy tej organizacji.


Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC jest organizacją pozarządową, non profit, która od ponad 10 lat wspiera sektor zielonego budownictwa w Polsce, poprzez promowanie i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzialności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicznej. Dąży do rozwijania procesu projektowania, budowania i użytkowania budynków o elementy zrównoważonego rozwoju, tak, aby przyniosło to korzyść zarówno ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.PLGBC jest jedną z 68 organizacji green building councils działających na całym świecie, skupionych w ramach World Green Building Council. W Polsce zrzesza firmy, instytucje, organizacje oraz ekspertów, którym bliska jest idea zielonego budownictwa.


miasto

Instytut Badawczy Dróg i Mostów jest wiodącą polską placówką naukową zajmującą się problematyką infrastruktury komunikacyjnej.

Swymi pracami naukowymi, wdrożeniowymi, ekspertyzami i konsultacjami wspiera inwestycje, modernizacje oraz remonty dróg i mostów, pomaga wprowadzać racjonalne systemy zarządzania siecią drogową.
Eksperci IBDiM tworzą i wdrażają nowoczesne rozwiązania materiałowe i technologiczne w budownictwie drogowym i mostowym, a także prowadzą bardzo aktywną współpracę w wielu organizacjach międzynarodowych.


IK

Celem działania Fundacji jest poszerzanie możliwości rozwoju transportu kolejowego, ochrona praw klientów i użytkowników kolei oraz prezentacja potencjału i potrzeb sektora – liderom opinii, mediom, politykom oraz krajowej i europejskiej administracji. Organizacja aktywnie działa na rzecz poprawy wizerunku polskiej kolei, transparentności warunków jej działania, wsparcia rozwoju i zwiększenia bezpieczeństwa przewozów oraz inwestycji w sektorze. Analizuje i prezentuje wyniki własnych analiz i badań zjawisk zachodzących na rynku transportowym. Współpracuje bezpośrednio z uczelniami wyższymi, włączając się w badania naukowe i publikacje dotyczące kolei. Jest też jednym z ośrodków opiniotwórczych najczęściej cytowanych w sprawach kolei, recenzentem zmian i osiągnięć zarówno administracji, jak i przedsiębiorstw kolejowych.


miasto

Izba jest organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych podmiotów wobec organów państwowych, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.Do podstawowych zadań Izby należą w szczególności:

 • reprezentowanie interesów zrzeszonych podmiotów gospodarczych wobec administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji i organizacji,
 • współtworzenie i współrealizacja polityki gospodarczej branży drogowej,
 • udział w pracach organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego i instytucji doradczo-opiniodawczych, w sprawach dotyczących obszarów działalności członków,
 • promowanie członków Izby w kraju i za granicą,
 • działania na rzecz rozwoju członków Izby,
 • współpraca z mediami.

miasto

Polska Izba Inżynierów Budownictwa to samorząd zawodowy inżynierów budownictwa powołany do życia ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa. Zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru. Do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niezbędne jest odpowiednie wykształcenie techniczne i właściwa praktyka, potwierdzone tzw. uprawnieniami budowlanymi, a także przynależność do izby oraz obowiązkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Obecnie do PIIB należy prawie 116 000 osób.
PIIB nadaje uprawnienia budowlane w poszczególnych specjalnościach oraz tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Średnio w ciągu roku ok. 6 tys. osób otrzymuje decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych
Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa sprawuje nadzór nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby oraz reprezentuje ich wobec organów administracji państwowej i samorządowej. PIIB uczestniczy w tworzeniu nowych aktów prawnych dotyczących branży budowlanej, poprzez opiniowanie projektów ustaw i rozporządzeń.
Polska Izba Inżynierów Budownictwa aktywnie działa także na forum europejskim biorąc czynny udział w pracach m.in. Europejskiej Rada Inżynierów Budownictwa (ECCE) i Europejskiej Rada Izb Inżynierskich (ECEC).
Więcej informacji: www.piib.org.pl.


miasto

Polski Związek Pracodawców Budownictwa to ogólnopolska organizacja zrzeszająca firmy z sektora budownictwa, które wspólnie reprezentują ponad 70 proc. potencjału rynku generalnego wykonawstwa inwestycji w Polsce.

Firmami członkowskimi PZPB są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji, firmy deweloperskie, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące materiały dla budownictwa, dostarczające technologie i inne związane z branżą infrastruktury i budownictwa.

Polski Związek Pracodawców Budownictwa:

 • Wspólnie z firmami członkowskimi tworzy grupy eksperckie i aktywnie wspomaga ich działania,
 • Uczestniczy w konsultacjach aktów prawnych regulujących działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa, wnosi postulaty i wnioski w organach administracji państwowej
 • Wnosi odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na działania zamawiających niezgodne z Prawem Zamówień Publicznych.
 • Tworzy warunki dla powstawania efektywnych relacji B2B, uczestniczy w międzynarodowych programach finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 • Działa na rzecz integracji firm członkowskich i pozytywnego wizerunku branży.

Członkostwo w PZPB daje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w kształtowaniu i tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury i budownictwa, zgłaszania swoich postulatów i wniosków mających istotne znaczenie dla kreowania rzeczywistości gospodarczej Polski.


miasto

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa jest kontynuatorem działalności Polskiego Związku Inżynierów Budowlanych, powstałego w 1934 roku. Nasze Stowarzyszenie naukowo-techniczne koncentruje się na krzewieniu wiedzy dotyczącej szeroko pojętego budownictwa poprzez wydawnictwa, konferencje, szkolenia. Istotnym elementem działalności są inicjatywy dotyczące problemów o szerokim zasięgu społecznym jak – przywrócenie praw wykonywania zawodu dla techników, Porozumienie dla Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, czy BIM Standard PL. PZITB skupia w swoich szeregach najwyższe autorytety w dziedzinie nauki i techniki budownictwa, przez co ma wielki prestiż publiczny.


miasto