Wzór regulaminu sklepu internetowego

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem https://executiveclub.pl/ec-sklep/,

1.2. Sklep internetowy, działający pod https://executiveclub.pl/ec-sklep/ (zwany dalej: Sklep internetowy Executive Club), jest prowadzony przez „Executive Club” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 67/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280689, NIP 5213456399, Regon 141040680, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000 zł, zwana dalej „Spółką”, prowadzi działalność handlowo – usługową polegającą m.in. na organizacji spotkań, konferencji i szkoleń dla ludzi świata biznesu.

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: ul. Jarosława Dąbrowskiego 67/2, 02-561 Warszawa;

2) numer telefonu: tel.: +48 504 296 185;

3) adres poczty elektronicznej: executive@executive-club.com.pl.

1.4. Regulamin sklepu internetowego Executive Club umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.executiveclub.pl/sklep/ w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.2. Usługodawca/Sprzedawca –  „Executive Club”, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jarosława Dąbrowskiego 67/2, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000280689, NIP 5213456399.

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem https://executiveclub.pl/ec-sklep/

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.5. Usługa – dostępna w Sklepie Internetowym usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, Usługa polega na umożliwieniu udziału w wydarzeniu organizowanym przez Executive Club Sp. z o.o.,

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),

2.7. Klient/Kupujący – Przedsiębiorca, który dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej,

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Produktów w ramach Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

2.10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich Produktów w Sklepie Internetowym są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone obok ceny Produktu.

3.2. Sprzedawca używa w Sklepie Internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/ kodów rabatowych upoważniających do zakupu Produktów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.3. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/ konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.4. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/ konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.

3.5. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.6. Strona Sklepu internetowego https://executiveclub.pl/ec-sklep/ posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/ można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu firmy, NIP-u, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/ jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie https://executiveclub.pl/ec-sklep/ istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:

– przelew na konto bankowe Sprzedawcy,

– za pośrednictwem usług płatniczych dostawców zewnętrznych.

5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu https://executiveclub.pl/ec-sklep/ zamówienie jest przekazywane do realizacji.

5.3. Sklep internetowy https://executiveclub.pl/ec-sklep/ umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych:

– Autopay S.A.

Dostępne formy płatności:

  1. Szybkie przelewy
  2. BLIK
  3. Karty płatnicze:

* Visa

* Visa Electron

* Mastercard

* MasterCard Electronic

* Maestro”

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

5.5. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

§ 6 Odstąpienie do umowy

6.1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

6.2. Aby skorzystać z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie może zostać wysłane pocztą na adres firmy Executive Club lub drogą elektroniczną na adres mailowy Sprzedawcy.

6.3. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego lub datę wysłania maila.

6.4. W przypadku rezygnacji do 14 dni przed wydarzeniem, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia kosztów usługi w wysokości 50 % ceny.

6.5. W przypadku rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed wydarzeniem, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości kosztów Usługi, której dotyczy rezygnacja.

6.6. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z Usługi.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Klienta płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Sprzedawca w porozumieniu ze Klientem może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Klienta dodatkowych kosztów.

6.8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta,

§7 Reklamacje

7.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

7.2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

7.3.1. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

7.3.2. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

7.3.3. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.4. Klient będący Konsumentem posiada w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.4.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1356).

7.4.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 1668 ze zm.), z wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.4.3. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

§8 Zasady publikowania opinii

8.1. Sprzedawca umożliwia na stronach Sklepu Internetowego publikowanie opinii o swoich Produktach. Opinia powinna być napisana językiem polskim z zachowaniem zasad poprawniej polszczyzny.

8.2. Opinia o Produkcie może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych Produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy oraz przez Klienta, który dokonał zakupu opiniowanego Produktu. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych lub pozornych Umów Sprzedaży w celu wystawienia opinii o Produkcie.

8.3. Dodawanie opinii przez Klientów nie może być wykorzystywane do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich. Klient dodając opinię obowiązany jest do działania zgodnego z prawem, niniejszym Regulaminem i dobrymi obyczajami.

8.4. Sprzedawca zapewnia aby publikowane opinie o Produktach pochodziły od jego Klientów, którzy zakupili dany Produkt. W tym celu Sprzedawca wymaga, aby przed opublikowaniem opinii przeszła ona jego weryfikację. Weryfikacja polega na sprawdzeniu zgodności treści opinii z Regulaminem, a co najważniejsze – czy osoba opiniująca jest Klientem Sklepu Internetowego – w tym wypadku Sprzedawca sprawdza, czy osoba ta dokonała zakupu w Sklepie Internetowym (np. sprawdzając, czy autor opinii znajduje się w bazie Klientów Sklepu), a w przypadku opinii o Produkcie sprawdza dodatkowo, czy zakupiła opiniowany Produkt. Weryfikacja następuje bez zbędnej zwłoki.

8.5. W razie wątpliwości Sprzedawcy lub zastrzeżeń kierowanych do Sprzedawcy przez innych Klientów lub osoby trzecie, czy dana opinia pochodzi od Klienta lub czy dany Klient kupił dany Produkt, Sprzedawca zastrzega sobie prawo skontaktowania się z autorem opinii celem wyjaśnienia i potwierdzenia, że faktycznie jest Klientem Sklepu Internetowego lub dokonał zakupu opiniowanego Produktu.

8.6. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów i nie stanowią opinii Sprzedawcy.

8.7. Kupujący/klient obowiązany jest zamieszczać opinie nienaruszające obowiązujących przepisów prawa ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/.

8.8. Sprzedawca nie zamieszcza ani nie zleca zamieszczania innej osobie nieprawdziwych opinii lub rekomendacji Klientów oraz nie zniekształca opinii lub rekomendacji Klientów w celu promowania swoich Produktów. Sprzedawca udostępnia opinie zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie udostępnia sponsorowanych opinii.

§ 9 Dane osobowe

9.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

9.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego www.executiveclub.pl/sklep/, dostępnego na stronie pod linkiem: https://executiveclub.pl/wp-content/uploads/2020/02/Polityka-Prywatnosci.pdf.

§ 10 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony Sklepu Internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym https://executiveclub.pl/ec-sklep/.

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.02.2023.